NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI BezUprzedzen.org

FUNDACJA AUTONOMIA
KONSOLA
English
Pobieranie mówiącej przeglądarki internetowej
wersja tekstowa (duże litery)
. . . .
.
"Uczymy się być rasistami, to znaczy że możemy się również nauczyć
jak nimi nie być. Rasizm nie jest genetyczny. To wszystko kwestia władzy"
Jane Elliott
. .
. .

AKADEMIA TRENINGU WENDO ? DO 27 LUTEGO PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA!

Akademia to roczny kurs trenerski dla maksymalnie 30 osób przygotowujący do profesjonalnej i samodzielnej pracy trenerskiej i społecznej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć z jaką spotykają się kobiety i dziewczynki (w tym należące do mniejszości). Uczestniczki zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności oraz będą rozwijać postawy służące prowadzeniu warsztatów metodą WenDo oraz realizowaniu działań społecznych.


Fundacja Autonomia wraz z organizacjami partnerskimi - Fundacją Pozytywnych Zmian, Stowarzyszeniem Strefa Wenus z Milo oraz Towarzystwem Interwencji Kryzysowej zaprasza do udziału w Akademii Treningu WenDo, która realizowana jest w ramach projektów ?Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy" oraz ?Zatrzymać przemoc - kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć".


OGŁOSZENIE W WERSJI PEŁNEJ

Celem Akademii jest przygotowanie do profesjonalnej i samodzielnej pracy trenerskiej i społecznej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć z jaką spotykają się kobiety i dziewczynki
(w tym należące do mniejszości). Dzięki udziałowi w  Akademii Uczestniczki zdobywają kompetencje, wiedzę, praktyczne umiejętności, pracują nad budowaniem świadomości i postaw wspierających prowadzenie warsztatów metodą WenDo oraz realizowanie działań społecznych.
?WenDo - budowanie pewności siebie, samoobrona i  asertywność dla kobiet i dziewcząt" jest metodą przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i osiągania równości płci poprzez wzmacnianie kobiet i dziewcząt. WenDo to jedyna w Polsce metoda samoobrony uwzględniająca perspektywę kulturowej tożsamości płci (gender) i perspektywę feministyczną.

Zaproszenie do udziału skierowane jest do osób z doświadczeniem życia jako kobiety oraz socjalizacji do roli kobiety, w tym z grup narażonych na przemoc i  dyskryminację krzyżową (ze względu na płeć i inne współwystępujące przesłanki takie jak: niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, status społeczno-ekonomiczny i in.), przede wszystkim tych pracujących lub współpracujących z organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi, interwencyjnymi, socjoterapeutycznymi i  pomocowymi itp., działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy i/lub dyskryminacji (w szczególności wobec kobiet/ze względu na płeć), w  tym w szczególności pracującymi z kobietami i dziewczynkami doświadczającymi przemocy.

Dążymy do sytuacji, w której minimum 20% Uczestniczek będą stanowiły kobiety z mniejszości lub pracujące z  takimi grupami kobiet - np. znające Polski Język Migowy.

Akademia to 11 szkoleniowych sesji wyjazdowych (4-6 dniowych, łącznie 370 godzin szkoleniowych) oraz sytuacje praktycznego wykorzystywania nabywanych kompetencji np. w ramach działań związanych z Kampanią 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Pleć - 2015 i in. Sesje odbywać się będą w trybie zjazdowym, w okresie od kwietnia 2015 do marca 2016.

ILE KOSZTUJE UDZIAŁ W AKADEMII?
Dla wszystkich zakwalifikowanych uczestniczek Akademii udział w programie fundowany jest ze środków Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Funduszu Małych Grantów Programu Operacyjnego Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć współfinansowanego z  funduszy norweskich, pod warunkiem pełnej i aktywnej obecności na zajęciach.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?


Formularz Ankiety zgłoszeniowej
, Listu motywacyjnego, Regulamin i
Harmonogram są dostępne na www.autonomia.org.pl. Proces kwalifikacji do udziału w  Akademii jest dwuetapowy: na podstawie dokumentów zgłoszeniowych (Ankieta zgłoszeniowa, List motywacyjny, dodatkowo - Rekomendacja z organizacji/instytucji, podpisany Harmonogram) i rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej z użyciem komunikatorów internetowych.


Prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza Ankiety pod nazwą: Akademia_Treningu_WenDo_nazwisko wraz z kompletem dokumentów (listem motywacyjnym, harmonogramem oraz opcjonalnie - rekomendacją z organizacji/instytucji) mailem na adres: . Dokumenty powinny zostać przesłane w dwóch wersjach:  • plików otwartych do edycji,

  • zeskanowanych (sfotografowanych) wydruków dokumentów podpisanych.


W przypadku niemożności samodzielnego wypełnienia formularza wynikających ze względów zdrowotnych, istnieje możliwość wypełnienia go przez telefon. W takiej sytuacji prosimy o kontakt pod numer +48 515 47 66 59.
Odbiór każdego zgłoszenia potwierdzimy mailem. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 3 dni roboczych prosimy o kontakt.


Zgłoszenia przyjmujemy do 27.02.2015 r. Informacja o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną zostanie przesłana najpóźniej 03.03.2015 r. Rozmowy kwalifikacyjne będę prowadzone w dniach 6 i 7.03.2015 r. za pośrednictwem komunikatora Skype (rozmowy z osobami z niepełnosprawnością słuchu będą prowadzone za pośrednictwem czatu). Informację o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w cyklu prześlemy do 15.03.2015 r.WIĘCEJ INFORMACJI?


Koordynatorka organizacyjna Akademii: Zofia Noworól: , +48 515 47 66 59


 

Informacje o projektach w ramach których odbywa się Akademia
Akademia Treningu WenDo jest realizowana w ramach projektu o nr e3-0851, dofinansowanego z Programu Obywatele dla Demokracji, wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz projektu o nr 171/NMF/XII/N dofinansowanego z Funduszu Małych Grantów w Programie PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć", którego Operatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


?Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy"
Projekt dot. przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki (np. pochodzenie etniczne, narodowe, niepełnosprawność, orientację psychoseksualną i in.) rozumianej jako naruszenie praw człowieka oraz jedna z form dyskryminacji.
Odpowiedzią jaką daje projekt są działania których efektem z jednej strony jest tworzenie narzędzi umożliwiających upełnomocnienie kobiet narażonych na dyskryminację krzyżową, z drugiej wdrożenie zmian w strukturach i programach przeciw przemocy, tak by uwzględniały perspektywę płci i różnorodności.
Filary:
I. Wzmocnienie organizacji przeciwdziałających przemocy i dyskryminacji (Akademia Treningu WenDo - Upełnomocnienie Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, Stworzenie podręcznika dot. pracy antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej opartej na koncepcji upełnomocnienia (empowerment), Mobilny Punkt Edukacyjno - Ekspercki dla ngo, instytucji).
II. Rzecznictwo dot. włączenia perspektywy płci i różnorodności do działań antyprzemocowych- koalicja, narzędzia, rekomendacje.


www.autonomia.org.pl


? poprzednia strona |  wersja do wydruku |   wersja tekstowa (duże litery)
.
Kalendarium Praw Człowieka - edukacja i działanie ? dostępna wyłącznie w formacie PDF

Celem publikacji jest zainspirowanie do podejmowania działań przeciwko dyskryminacji i przemocy, na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka.

 ?
Wyszukiwarka:

 
Web bezuprzedzen.org
.  
Zasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich