NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI BezUprzedzen.org

FUNDACJA AUTONOMIA
KONSOLA
English
Pobieranie mówiącej przeglądarki internetowej
wersja tekstowa (duże litery)
. . . .
.
"Uczymy się być rasistami, to znaczy że możemy się również nauczyć
jak nimi nie być. Rasizm nie jest genetyczny. To wszystko kwestia władzy"
Jane Elliott
. .
. .

Dyskryminacja ze względu na wiek jest zjawiskiem powszechnym na terenie Unii Europejskiej


W Międzynarodowym Dniu Młodzieży ankieta Eurobarometru wskazuje, że 42% Europejczyków jest przekonanych o powszechności dyskryminacji ze względu na wiek.
Dążąc do zmniejszenia zjawiska dyskryminacji w Europie, Komisja Europejska prowadzi obecnie kampanię o nazwie ?Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji?, której celem jest szersze uświadomienie Europejczyków na temat przysługujących im w ramach ustawodawstwa unijnego praw do równego traktowania.
- Dyskryminacja może mieć druzgocący wpływ na jednostki, a dla społeczeństwa oznacza marnotrawienie talentów ? stwierdził Vladimír Špidla, komisarz ds. równości szans. - Jednak, jak wynika z naszych badań, nierówne traktowanie osób ze względu na wiek stanowi w dalszym ciągu znaczący problem w UE. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej musimy wykorzystywać wszystkie nasze zasoby, aby opanować kryzys gospodarczy oraz jego wpływ na społeczeństwo i poziom zatrudnienia.

Kluczowe dane statystyczne na temat wieku i dyskryminacji

Zgodnie z badaniami opublikowanymi przez Eurobarometr [1], 67% respondentów na Węgrzech odpowiedziało, że dyskryminacja ze względu na wiek jest szeroko rozpowszechniona w ich kraju. Wysokie wyniki zanotowano także w Czechach (58%), na Łotwie (52%) i w Portugalii (51%). Natomiast zaledwie 24% Irlandczyków i mieszkańców Luksemburga sądzi, że w ich krajach ten problem jest powszechny. Nie dziwi fakt, że starsi respondenci częściej uważają dyskryminację ze względu na wiek za szeroko rozpowszechnioną. Kontrastuje to z innymi formami dyskryminacji, których powszechność częściej dostrzega młodsza grupa respondentów. Co ciekawe, respondenci wykazali stosunkowo niski poziom akceptacji dla sytuacji, w której najwyższy polityczny urząd w państwie sprawowałaby osoba w bardzo młodym lub bardzo podeszłym wieku. Przy czym respondenci zazwyczaj reagowali bardziej pozytywnie na pomysł, aby urząd taki objęła osoba, która nie ukończyła jeszcze 30 roku życia niż osoba mająca ponad 75 lat. Ogólnie rzecz biorąc, przekonanie o powszechności dyskryminacji ze względu na wiek spadło z poziomu 48% w 2006 roku do 46% w 2008 roku.

Ustawodawstwo europejskie

UE aktywnie dąży do wprowadzenia wszechstronnego ustawodawstwa chroniącego przed dyskryminacją. Kamieniem milowym w tej kwestii był traktat amsterdamski z 1997 r., kiedy to państwa unijne zagwarantowały UE nowe uprawnienia do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię bądź przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Od tego czasu opracowano ogólnoeuropejską ochronę przeciw dyskryminacji w sferze zatrudnienia i wykonywania zawodu. W Radzie Europy trwają obecnie dyskusje na temat nowych zasad dotyczących równego traktowania poza rynkiem pracy, które do przyjęcia wymagają wsparcia ze strony wszystkich 27 państw członkowskich UE.

Kampania ?Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji."

Kampania informacyjna Komisji Europejskiej ?Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji.? uświadamia mieszkańcom Europy ich prawa i obowiązki w ramach prawodawstwa unijnego.

Kampania jest zorganizowana we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej, a jej celem jest zwiększenie świadomości o dyskryminacji i istniejących przepisach prawnych zwalczających tę kwestię oraz zwrócenie uwagi na korzyści płynące z różnorodności w miejscu pracy i w szeroko pojętym społeczeństwie. Wyjaśnia, jak przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne we wszystkich aspektach życia i wszelkiej dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, religię lub przekonania. Aby zwiększyć świadomość na temat kampanii na poziomie krajowym, łączy się ją z odpowiednimi wydarzeniami, jak np. Brukselskimi Dniami Pracy, Scoolest 2009 w Estonii, konferencją poświęconą Europejskiemu Dniowi Solidarności i Współpracy Międzypokoleniowej w Bratysławie, niemieckim Dniem Opieki Społecznej i wielokulturowym obozem młodzieżowym na Cyprze.

autorka: Patrycja Brzezińska

[1] Specjalna ankieta Eurobarometru nr 296 na temat dyskryminacji w Unii Europejskiej: Percepcje, doświadczenia i postawy

Więcej informacji znaleźć można na stronie:

http://www.stop-discrimination.info


? poprzednia strona |  wersja do wydruku |   wersja tekstowa (duże litery)
.
Kalendarium Praw Człowieka - edukacja i działanie ? dostępna wyłącznie w formacie PDF

Celem publikacji jest zainspirowanie do podejmowania działań przeciwko dyskryminacji i przemocy, na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka.

 ?
Wyszukiwarka:

 
Web bezuprzedzen.org
.  
Zasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich