NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI BezUprzedzen.org

FUNDACJA AUTONOMIA
KONSOLA
English
Pobieranie mówiącej przeglądarki internetowej
wersja tekstowa (duże litery)
. . . .
.
"Uczymy się być rasistami, to znaczy że możemy się również nauczyć
jak nimi nie być. Rasizm nie jest genetyczny. To wszystko kwestia władzy"
Jane Elliott
. .
. .

KAMPANIE


W tym dziale przedstawiamy krótkie informacje na temat wybranych kampanii społecznych na rzecz równego traktowania, przeciw uprzedzeniom, dyskryminacji i przemocy, które dotychczas były realizowane w Polsce. Kampanie mają duży wpływ na podnoszenie świadomości społecznej, często wywołują żywe dyskusje społeczne na trudne tematy ? to dlatego zdecydowałyśmy się na umieszczenie tych informacji na stronie.
Starałyśmy się zaprezentować kampanie w kolejności ?aktualności? (nie zawsze - od najnowszej do najstarszej).

Jestem Polką/Jestem Polakiem
http://www.wielkiemalenarody.eu/
Kampania ?Jestem Polką / Jestem Polakiem? ma na celu uświadomienie polskiego społeczeństwa, że w Polsce mieszkają mniejszości narodowe i etniczne, a członkinie i członkowie tych społeczności czują się jednocześnie Polkami i Polakami.
Koncepcja podwójnej tożsamości, która na Zachodzie jest czymś normalnym, w Polsce nadal jest niemal nieznana. Mamy nadzieję, że ten stan rzeczy się zmieni.

Główną częścią kampanii są scrolle, na których znajdują się zdjęcia przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce: Żydzi, Niemcy, Karaimi, Ormianie, Tatarzy, Romowie i Ukraińcy.
Pomysłodawcami kampanii są: Malka Kafka i Jan Gebert - Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.
Kampania przeprowadzana jest w okresie od 10 do 31 stycznia 2008, odbywa się w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich. Współfinansowana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Każdy inni - wszyscy równi
http://www.inni-rowni.pl/
http://www.tenobcy.pl/

"Każdy Inny - Wszyscy Równi" to apel Rady Europy o różnorodność, prawa człowieka i uczestnictwo. W 1995 roku, pięćdziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej, Rada Europy przeprowadziła Europejską Kampanię Młodzieży pod hasłem: "Każdy Inny - Wszyscy Równi". Celem kampanii była walka z rasizmem, antysemityzmem, ksenofobią i nietolerancją. Po dziesięciu latach wezwanie to nadal jest aktualne. Z tego powodu Rada Europy, od czerwca 2006 do czerwca 2008 roku, prowadzi nową kampanię na rzecz Różnorodności, Praw Człowieka i Uczestnictwa. Obecna kampania, obok walki z nietolerancją, koncentruje się przede wszystkim na promowaniu różnorodności europejskich kultur, tradycji i stylów życia. Grupą docelową Kampanii jest nie tylko społeczeństwo obywatelskie, zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym, ale także rządy i władze lokalne poszczególnych państw.
Kampania w Polsce ma znaczenie wyjątkowe - jesteśmy jedynym z nielicznych krajów członkowskich Rady Europy, w którym rząd (PiS)- ze względów ideologicznych - odmówił współdziałania przy jej prowadzeniu. Zadania tego podjęły się niezależne organizacje pozarządowe, którym bliskie są idee praw człowieka, różnorodności i uczestnictwa. Od stycznia 2007 roku działa NCC Polska, która stara się koordynować kampanijnymi działaniami i współpracować ze wszystkimi chętnymi, którzy chcą pokazać, że hasło "Każdy Inny - Wszyscy Równi" jest ważne zwłaszcza w dzisiejszej Polsce.

Przełam przemoc ? kampania przeciw przemocy w rodzinie
http://www.przelamprzemoc.pl/
18 lipca 2005 roku ruszyła kampania społeczna ?Przełam Przemoc?, zorganizowana przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Magdalenę Środę. W jej ramach uruchomiono m.in. specjalną infolinię dla ofiar przemocy. Informacje o tym, że każda przemoc domowa jest przestępstwem, pojawiały się w radio, telewizji i na bilboardach. Przekonanie społeczeństwa, że przemoc domowa nie jest prywatną sprawą jej ofiar oraz uświadomienie kobietom-ofiarom przemocy przysługujących im praw i możliwości działania, a także upowszechnienie wiedzy, iż każda przemoc - fizyczna czy psychiczna - jest przestępstwem, to główne cele kampanii. Organizatorki/rzy chcieli odczarować dwa społeczne mity: o tym, że relacje między małżonkami to zawsze ich prywatna sprawa i że przemoc w rodzinie to problem ludzi z tak zwanego marginesu.

Kampania ? 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć
16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women's Global Leadership Institute. Bierze w niej udział ponad tysiąc organizacji w blisko 130 krajach. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby zwrócić uwagę na związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. 1 grudnia, światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu stanowią impuls do zwrócenia uwagi na szczególne formy łamania praw kobiet.
Także w Polsce, co roku, wiele organizacji podejmuje działania mające na celu zwrócenie uwagi na konieczność położenia kresu przemocy wobec kobiet (m.in. Centrum Praw Kobiet, NEWW Polska, OŚKa, Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA).
Więcej na temat tegorocznej Kampanii:
http://www.neww.org.pl/pl.php/news/news/1.html?&nw=1471&re=1
O kampanii na świecie: http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html

Tiszert dla wolności
http://193.91.26.240/tiszertdlawolnosci/
Kampania społeczna ?Tiszert dla Wolności? powstała w połowie 2004 roku. Jej organizatorem jest Fundacja dla Wolności. Celem organizatorów/ek jest pobudzenie dyskusji na temat tolerancji i praw grup mniejszościowych. Chcą oduczać potępiania tych, którzy żyją według innych niż ich własne wartości. Ludzie innego wyznania czy orientacji seksualnej, o odmiennych od większości opiniach mają takie samo prawo jak wszyscy do godnego życia w Polsce. Akcja polega na rozpowszechnianiu koszulek - jednoosobowych billboardów - z hasłami sygnalizującymi istotne kwestie, np. "jestem lesbijką", "jestem bezrobotny", "byłem w więzieniu", "jestem Arabem". Kampanię wsparło wiele znanych osób, które zgodziły się pozować do zdjęć w wybranych przez siebie koszulkach, m.in.: Piotr Najsztub, Agnieszka Holland, Muniek Staszczyk, Renata Dancewicz i Władysław Frasyniuk.
Akcja wywołała żywą dyskusję. Została wyróżniona Okularami Równości przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn."

Kampania SPRAWNI W PRACY
http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/12585?context=0
5 maja 2005, w Europejskim Dniu Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych ruszyła w Telewizji Polskiej oraz w kilku tytułach prasowych kampania reklamowa promująca ogólnopolską kampanię społeczną "Sprawni w pracy", zainicjowaną przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Leszka S. Zielińskiego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Realizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, natomiast Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych objął tę kampanię honorowym patronatem. Nadal wiele osób niepełnosprawnych, które chcą pracować, pozostaje poza rynkiem pracy. Wiele osób dziś biernych zawodowo z pewnością podjęłoby pracę, gdyby pojawiły się ku temu realne możliwości. Dlatego też celem kampanii jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez zachęcanie osób niepełnosprawnych do prowadzenia aktywnego stylu życia i walki o prawo do realizacji zawodowej oraz zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dotychczas w ramach kampanii wydano m.in. dwie pozycje książkowe: "Sprawni w pracy" oraz "Niepełnosprawny pracownik. Co pracodawca wiedzieć powinien".

Niech nas zobaczą
http://www.niechnaszobacza.art.pl/
W 2003 roku rozpoczęła się pierwsza w Polsce kampania społeczna przeciw dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Zorganizowano ją pod hasłem "Niech nas zobaczą". Trzon kampanii stanowiła wystawa i bilboardy prezentujące trzydzieści portretów par homoseksualnych, trzymających się za ręce. Zostały one sfotografowane w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Sosnowcu. Byli to głównie ludzie młodzi, studenci/tki. Pomysłodawczynią wystawy oraz autorką zdjęć jest Karolina Breguła. Akcję "Niech nas zobaczą" zorganizowała Kampania Przeciw Homofobii. Celem akcji było przeciwdziałanie dyskryminacji osób homoseksualnych, wspomaganie ich w walce o równouprawnienie, nawoływanie społeczeństwa o tolerancję dla nich oraz walka ze stereotypami funkcjonującymi w świadomości Polaków na temat gejów i lesbijek. W wielu miastach organizatorzy kampanii mieli problemy ze znalezieniem miejsca na wystawę, niektóre galerie wręcz wycofywały się w ostatniej chwili z umów.

Polska Bez Barier
http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/7564
Polska Bez Barier to ogólnopolska akcja zainicjowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
Została ona zorganizowana w odpowiedzi na nieustanne łamanie praw osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności do obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych. Głównym celem projektu Polska bez barier jest poprawa dostępności polskich miast dla osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie do ich potrzeb obiektów użyteczności publicznej.

Równanie na Równość
http://www.rownosc.ngo.pl/
Kampania "Równanie na równość" przygotowana została przez Fundację "Partners" Polska i Stowarzyszenie Klon/Jawor. Kampania stanowi wymiar debaty o sprawach publicznych, związany z edukacją obywatelską, którą od lat prowadzą organizacje pozarządowe. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem równości płci w trzecim sektorze, i szerzej - w życiu publicznym, dostarczenie informacji na temat polityki równościowej Unii Europejskiej i Rady Europy, a także zainicjowanie debaty wśród organizacji, Czytelników i Czytelniczek portalu. Kampania składa się z dwóch części - kampanii informacyjnej na portalu www.ngo.pl oraz gazecie.ngo.pl oraz seminariów równościowych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i młodzieżówek politycznych. Do debaty o równości zaproszeni zostali działacze i działaczki trzeciego sektora oraz komentatorzy/rki życia publicznego. Głos kobiet: Agnieszka Grzybek, Natalia de Barbaro, dr Magdalena Środa. I głos mężczyzn: prof. Wiktor Osiatyński, Aleksander Smolar, Andrzej Rogoyski, o. Jan Andrzej Kłoczowski, dr Sergiusz Kowalski); odbyła się także debata internetowa.

Kobiety do Parlamentu Europejskiego
http://www.oska.org.pl/pe/index.html
Regionalny projekt realizowany przez Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych w partnerskiej współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla.
Kampania informacyjno-edukacyjna miała na celu: zapewnienie możliwie jak największej reprezentacji politycznej kobiet z Polski, Czech, Słowacji w Parlamencie Europejskim po wyborach 2004 roku; zwiększenie liczby kandydatek startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego na listach wyborczych partii politycznych w trzech nowych krajach członkowskich: Polski, Czech i Słowacji; zmiana świadomości kandydatek startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego w postrzeganiu własnej roli - reprezentacja interesów politycznych uwzględniających postulaty kobiet; zmiana świadomości społeczeństw - kobiet i mężczyzn - trzech nowych krajów członkowskich dotycząca partycypacji kobiet w polityce; poszerzenie wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego; poszerzenie wiedzy obywatelek/ obywateli krajów akcesyjnych na temat możliwości wpływania na procesy decyzyjne w UE; zachęcenie obywatelek/ obywateli do wzięcia czynnego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2004 roku.
W wyborach, w których po raz pierwszy wybieraliśmy swoich przedstawicieli/ przedstawicielki do Parlamentu Europejskiego, frekwencja wyniosła zaledwie 20, 87 proc. Wśród 54 polskich eurodeputowanych znalazło się zaledwie 7 kobiet (12,96 proc.): Małgorzata Handzlik i Barbara Kudrycka z Platformy Obywatelskiej, Urszula Krupa z Ligi Polskich Rodzin, Anna Fotyga z Prawa i Sprawiedliwości, Lidia Geringer d’Oedenberg z SLD-UP, Grażyna Staniszewska z Unii Wolności i Genowefa Grabowska z Socjaldemokracji Polskiej.
Prawie wszystkie kobiety, które uzyskały mandat eurodeputowanej, startowały z pierwszych miejsc na listach wyborczych. Tylko Małgorzata Handzlik z PO była na miejscu 3, ale dzięki dużej frekwencji w okręgu śląskim i dużemu poparciu PO zdobyła w tym okręgu aż 3 mandaty.

Jestem gejem, jestem lesbijką
http://www.homoseksualizm.pl/
Kampania ?Jestem gejem, Jestem lesbijką? była prowadzona przez Kampanię Przeciw Homofobii w 2003 roku. Celem kampanii było ?oswojenie? rodziców, nauczycieli i studentów/ek z sytuacją, w której ich dzieci/uczniowie/uczennice/koledzy/koleżanki mówią, że są lesbijkami/gejami. Autorzy chcieli także, żeby te słowa nie utykały w gardle, żeby można je było swobodnie powiedzieć, żeby nie trzeba było ukrywać swojego życia przed całym światem. W ramach projektu kolportowane były ulotki, organizowane spotkania itd. Powstała także strona internetowa z wieloma informacjami dla rodziców (m.in. jak rozmawiać z dziećmi), nauczycieli/ek (jak poruszyć kwestię orientacji psychoseksualnej na lekcji, jak reagować na homofobiczne uwagi) i osób studiujących.

Kampania społeczna ?Dzieciństwo bez przemocy?
http://www.przemoc.com.pl/
Kampania prowadzona była przez Koalicję na rzecz Kampanii ?DbP?, w tym Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" i Fundacja Dzieci Niczyje. Celami kampanii były: zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci; edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem; promocja pozytywnych rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych, prawnych i związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci; motywowanie społeczności lokalnych i instytucji do podejmowania działań na rzecz dzieci krzywdzonych i ulepszanie systemu pomocy rodzinom oraz rozwijanie konstruktywnych umiejętności i postaw rodzicielskich.
Medialny nurt kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" trwał od 30 marca do 31 lipca 2001 roku. W tym czasie w kampanię zaangażowało się 37 stacji telewizyjnych, 113 rozgłośni radiowych i ponad 200 czasopism lokalnych i ogólnopolskich, w których ukazało się ponad 900 artykułów na temat krzywdzenia dzieci. Emitowany był spot telewizyjny i dwa spoty radiowe. Na ulicach miast pojawiło się ponad 1.000 billboardów oraz ponad 3.000 city lightów (plakatów przystankowych). Do II etapu kampanii (wrzesień - grudzień) włączyło się wydawnictwo Edipresse, które przygotowało i przesłało do 7.000 przedszkoli plakat "Dzieciństwo bez przemocy". W ramach kampanii dokonano dystrybucji ponad 20 tys. plakatów do wnętrz i 150 tys. ulotek i plakatów edukacyjnych. Odbyły się debaty i wydano publikacje

Przedwyborcza Koalicja Kobiet
http://www.oska.org.pl/koalicja/tytul.html
http://www.oska.org.pl/koalicja/tytul1.html
PKK zawiązała się w lutym 2001 roku. Początkowo działalność Koalicji miała na celu doprowadzenie do wyboru do Parlamentu (a następnie w wyborach samorządowych) jak największej liczby kobiet i uwrażliwienie polityków oraz społeczeństwa na kwestie równości płci. Koalicja nie opowiada się za żadną partią polityczną ani za żadną konkretną kandydatką. Popiera wszystkich, którzy w swoich programach wykazują się dbałością o interesy kobiet. W jej działalność zaangażowane są kobiece organizacje pozarządowe w całym kraju.

Niepełnosprawni - normalna sprawa
http://www.integracja.org/labeo/app/cms/x/2311
W styczniu 2000 roku, we współpracy z firmą Philip Morris Polska, agencją reklamową Upstairs Young & Rubicam, oraz agencją public relations BCA SA. Została stworzona i przeprowadzona szeroko zakrojona ogólnopolska kampania społeczna, pod hasłem "Niepełnosprawni-normalna sprawa". Kampania prowadzona była w dwóch etapach oraz prezentowana na billboardach w dwunastu miastach całego kraju oraz wysoko nakładowych tytułach prasowych.
- Kampanią "Niepełnosprawni-normalna sprawa" chcieliśmy wywołać pierwszą na taką skalę społeczną dyskusję na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce - mówi Piotr Pawłowski. Naszym celem było także zebranie informacji na temat największych problemów, z jakimi na co dzień zmagają się niepełnosprawni. W szczególności chcieliśmy przekonać się, czy prawa osób niepełnosprawnych są respektowane, czy polskie przepisy ułatwiają, czy może utrudniają takim osobom życie, oraz jak rozmaite urzędy i instytucje traktują osoby niepełnosprawne oraz podchodzą do rozwiązywania ich problemów.

KAMPANIA PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE "POWSTRZYMAĆ PRZEMOC DOMOWĄ"
3 listopada 1997 roku rozpoczęła się kampania pod hasłem "Powstrzymać przemoc domową", której celem było podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. W kampanii wykorzystano media: telewizję, prasę, radio oraz reklamę w formie plakatów, ulotek oraz broszurek. Jednym z elementów kampanii były billboardy przedstawiające pobitych członków rodzin, z hasłami "Bo zupa była za słona", "Bo była zbyt atrakcyjna", "Bo musiał jakoś odreagować", które znalazły się na ulicach 22 miast.


? poprzednia strona |  wersja do wydruku |   wersja tekstowa (duże litery)

.
Kalendarium Praw Człowieka - edukacja i działanie ? dostępna wyłącznie w formacie PDF

Celem publikacji jest zainspirowanie do podejmowania działań przeciwko dyskryminacji i przemocy, na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka.

 ?
Wyszukiwarka:

 
Web bezuprzedzen.org
.  
Zasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich