NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI BezUprzedzen.org
FUNDACJA AUTONOMIA

Instytucje

Centrum Poradnictwa Obywatelskiego dla Ofiar Dyskryminacji ze Względu na Pochodzenie Etniczne lub Narodowość
Dodatkowo - Kurs prawa antydyskryminacyjnego ?


Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji MPIPS
Departament istnieje od początku stycznia 2006 r. Pełni funkcję organu ds. równego traktowania zgodnie z Dyrektywą 2002/73/WE. Koordynuje w Polsce działania związane z poprawą statusu kobiet i rodziny w społeczeństwie, a także zajmuje się problematyką równego traktowania i zwalczania różnego typu dyskryminacji. ?


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia w sprawie skarg dotyczących niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii Europejskiej. Niewłaściwe administrowanie oznacza nieudolne lub niewystarczające administrowanie. Występuje ono, jeżeli dana instytucja zaniedbała działań wynikających z przepisów prawa, zaniedbała stosowania zasad dobrej administracji lub też, jeżeli naruszyła prawa człowieka. ?


Mniejszości Narodowe - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
W dziale ?Mniejszości narodowe? znaleźć można informacje ogólne o sytuacji mniejszości narodowych w Polsce, prawie dotyczącym mniejszości narodowych obowiązującym w Polsce, teksty programów działań na rzecz mniejszości wdrażanych przez administrację. ?


Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) funkcjonuje przy Ministerstwie Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej. Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w kraju. Przygotowuje opracowania rozporządzeń i projekty ustaw, stoi na straży interesów osób niepełnosprawnych w Polsce. Na stronie znajduje się dużo informacji na temat osób niepełnosprawnych, przysługujących im uprawnień, instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność itd. ?


Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Na stronie znajdują się informacje na temat kompetencji Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz realizowanych przez Biuro Pełnomocnika działań. ?


Przeciwdziałanie dyskryminacji - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ze strony głównej można dostać się do działu ?Przeciwdziałanie dyskryminacji? (po kliknięciu na odpowiedni banner po prawej stronie). Dziesiątego grudnia, który powszechnie obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło tematyczną stronę internetową dotyczącą inicjatyw podejmowanych w celu przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji z przyczyn rasy i pochodzenia etnicznego. ?


Rzecznik Praw Dziecka
Działa na rzecz praw dzieci, w szczególności interesują go takie zagadnienia jak prawo dzieci do życia i zdrowia, ochrona dzieci przed wyzyskiem i przemocą, prawo dzieci do godziwych warunków socjalnych, prawo dzieci do wychowania w rodzinie. Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości (art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka). Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania. ?


Rzecznik Praw Obywatelskich
Podstawowym zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa. Zadanie to Rzecznik realizuje przez badanie, czy na skutek działania lub zaniechania organów, organizacji albo instytucji zobowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nie nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej i - w razie stwierdzenia takiego naruszenia - podejmowanie stosownych działań. Na stronie znajduje się także dział ?E-poradniki RPO? ? znajdują się w nim informacje na temat naszych praw, tego jak i gdzie ich dochodzić jeśli zostały naruszone. Na stronie znajduje się także lista publikacji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zawartości każdej z nich i możliwości kupna. ?Zasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

www.autonomia.org.pl