NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI
BezUprzedzen.org


EDUKACJA PRZECIW DYSKRYMINACJI


Amnesty International - Polska Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Podstawową formą działalności AI jest prowadzenie kampanii. AI bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka, ale na tym jej praca się nie kończy. Członkowie AI podejmują praktyczne i skuteczne kroki w celu powstrzymania tych naruszeń. Amnesty zajmuje się także edukacją na temat praw człowieka, której celem jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw tolerancji. Na stronach AI znajdują się informacje na temat aktualnie prowadzonych działań i wydarzeń związanych z łamaniem praw człowieka na całym świecie. W dziale poświęconym edukacji można przeczytać o tym, jak zaangażować się edukację o prawach człowieka, o programach edukacyjnych Amnesty i in.

Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest pozarządową instytucją oświatową działającą od 1994 roku. CEO upowszechnia wiedzę obywatelską, praktyczne umiejętności oraz postawy niezbędne do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Centrum prowadzi też niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli, zarejestrowaną przez Ministra Edukacji Narodowej. CEO prowadzi także działalność wydawniczą (część publikacji jest bezpłatna). Na stronie znajdują się także materiały dotyczące edukacji globalnej i rozwojowej

Etnoteam.pl
- nowy wielokulturowy portal internetowy Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie w ramach działalności na rzecz promocji praw człowieka i tolerancji w Polsce uruchomiło nowy wielokulturowy portal internetowy adresowany zarówno do młodzieży, jak i nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych promocją tolerancji, praw człowieka i przeciwdziałaniem wszelkim przejawom dyskryminacji na tle etnicznym. Portal ten ma służyć edukacji w zakresie wiedzy o historii, kulturach i religiach wyznawanych przez wszystkie grupy narodowościowe i etniczne mieszkające w Polsce, a także nawiązywaniu kontaktów i wymianie poglądów.

Fundacja AUTONOMIA
Fundacja Autonomia jest organizacją zajmującą się przede wszystkim działalnością edukacyjną i społeczną zmierzającą do: powstrzymania nietolerancji, dyskryminacji i przemocy (m.in. poprzez upowszechnianie metody WenDo), eliminowania stereotypów; wzmacniania i wspierania emancypacji osób należących do grup marginalizowanych i wykluczanych; upowszechniania idei praw człowieka i równości płci; rozwoju demokracji oraz świadomości i aktywności obywatelskiej; współpracy między jednostkami i grupami. Prowadzi warsztaty, treningi, spotkania. Wydaje materiały edukacyjne, książki i materiały informacyjne. Fundacja prowadzi stronę bezuprzedzen.org ? bazę informacji o edukacji antydyskryminacyjnej i genderowej.

Fundacja Centrum Praw Kobiet
Centrum Praw Kobiet - jest organizacją, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. Centrum Praw Kobiet stara się łączyć w codziennej działalności różne formy aktywności. Z jednej strony udziela pomocy prawnej i psychologicznej indywidualnym kobietom ofiarom przemocy i dyskryminacji, z drugiej zaś stara się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie. Istotną rolę w działalności Centrum odgrywają również szeroko rozumiane działania edukacyjne. Centrum Praw Kobiet posiada oddziały w kilku miastach Polski m.in. w Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Warce.

Fundacja Edukacja dla Demokracji Fundacja Edukacja dla Demokracji powstała w końcu lat 80-tych dzięki współpracy pedagogów polskich i amerykańskich. Celem Fundacji jest krzewienie wiedzy o demokracji i gospodarce wolnorynkowej oraz umiejętności działania obywatelskiego w państwie demokratycznym. Pierwszym zadaniem Fundacji jest udzielanie pomocy w tej dziedzinie nauczycielom, wychowawcom, działaczom organizacji pozarządowych, związkowych, młodzieżowych i samorządowych w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Fundacja Edukacji Międzykulturowej
Fundacja Edukacji Międzykulturowej zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o dorobku kulturowym i społecznym grup etnicznych i narodowościowych, mieszkających zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Fundacja prowadzi działania edukacyjne i informacyjne adresowane do dzieci i dorosłych. Jej celem jest zachęcanie do poznania własnej kultury i kultur innych społeczeństw służące budowaniu postaw otwartości i dialogu.

Fundacja Feminoteka
Celem działania Feminoteki są m.in: przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, promowanie udziału kobiet w życiu publicznym i kulturalnym i in. Feminoteka realizuje swoje cele m.in. poprzez działania informacyjne, edukacyjne (szkolenia antyprzemocowe, antydyskryminacyjne), program wydawniczy (m.in. "Ślepa na płeć. Edukacja równościowa po polsku. Raport krytyczny", raport z monitoringu "Gendermeria", wydanie poradnika dla nauczycielek i nauczycieli dotyczącego przeciwdziałania przemocy i przemocy seksualnej wobec dziewcząt) i in.

Fundacja OŚKa ? Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych
Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych - OŚKa jest niedochodową, niezależną fundacją, która wspiera organizacje i inicjatywy kobiece, promuje uczestnictwo kobiet w życiu publicznym i społecznym oraz służy informacją i wiedzą wszystkim osobom zainteresowanym sytuacją kobiet i feminizmem w Polsce i na świecie. Zachowując niezależność i nie ingerując w działalność poszczególnych grup OŚKa służy informacją i pomocą, upowszechnia wiedzę na temat polityki równościowej, informuje o działaniach organizacji kobiecych i ich roli w społeczeństwie demokratycznym. Ośka wydaje publikacje, prowadzi portal internetowy, organizuje konferencje środowisk kobiecych, realizuje program treningowy i grantowy i in. Od kilku lat organizuje, we współpracy z warszawskimi Gender Studies Letnią Szkołę Feminizmu.

Fundacja Partners Polska
Fundację Partners Polska tworzy zespół konsultantów/konsultantek i trenerów/trenerek umiejętności społecznych. Fundacja powstała w Polsce jako odpowiedź na potrzebę tworzącej się, młodej demokracji, co oddaje tłumaczenie nazwy: partnerzy dla demokratycznych przemian. Misją Partners?ów jest propagowanie kultury pokojowego rozwiązywania sporów; wspieranie demokratycznych procedur podejmowania decyzji; działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej; działalność społeczna, oświatowa, szkoleniowa i promocyjna związana z niezależnymi ruchami społecznymi. Fundacja prowadzi m.in. projekt ?Równość płci? - projekt edukacyjny skierowany do liderów i liderek organizacji pozarządowych, młodzieżówek partii politycznych, dziennikarzy lokalnych.

Fundacja Przestrzeń Kobiet
PRZESTRZEŃ KOBIET powstała w marcu 2006 r. w Krakowie jako feministyczna grupa nieformalna, a została zarejestrowana jako fundacja w Krajowym Rejestrze Sądowym 10 października 2007 r. Misją FPK jest otworzyć przestrzeń prywatną i publiczną dla kobiet i zbudować społeczeństwo wrażliwe na różnice poprzez edukację, współpracę oraz promowanie równości i różnorodności. Fundacja zrealizowała m.in. projekty: Gender w edukacji rozwojowej; Kobiety i Rozwój. Kobiety rozwijają się, kobiety rozwijają miasta i wsie; Polki, Żydówki ? krakowskie emancypantki. Historia i współczesność dla równości i różnorodności.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest jedną z najbardziej znanych i doświadczonych organizacji działających na rzecz praw człowieka w Polsce i Europie. Główne obszary działalności Fundacji Helsińskiej to: edukacja w zakresie praw człowieka (w Polsce i w krajach Europy Wschodniej), wspieranie działalności organizacji praw człowieka głównie w krajach WNP; monitoring tworzenia i egzekwowania prawa; działania prawne w interesie publicznym; bezpłatna pomoc prawna dla uchodźców i cudzoziemców; udzielanie pomocy prawnej w sprawach naruszeń praw i wolności człowieka przez organy władzy państwowej i in. Na stronie internatowej Fundacji w dziale PRAWO znajdują się informacje dotyczące krajowych i międzynarodowych dokumentów na temat ochrony praw człowieka oraz informacje prawne dla cudzoziemców. W dziale PUBLIKACJE zamieszczone zostały w wersji ?on-line? niektóre publikacje Fundacji Helsińskiej ? ekspertyzy, raporty, opinie i in.

Homo Faber
Lubelskie stowarzyszenie działające głownie na rzecz praw człowieka. Z myślenia o człowieku jako podmiocie, jednostce, która posiada niezbywalne prawa wywodzi się cała aktywność stwoarzyszenia - możemy przeczytać na stronie. Stwoarzyszenie organizuje spotkania, festiwale filmowe, akcje i happeningi, np. w obronie Tybetańczyków czy przeciw represjom na Białorusi, pracuje z uchodźcami oraz z dziećmi uchodźców z Czeczenii i ich polskimi kolegami i koleżankami. Przygotowuje także lubelskie Centrum Praw Człowieka. Wspiera inne organizacje pozarządowe np. lubelskie grupy Amnesty International czy Kampanię Przeciw Homofobii. Intensywnie włącza się w działania mające doprowadzić do tego, żeby Lublin zostałw 2016 roku Europejską Stolicą Kultury. Prowadzi, wspólnie z Miastem Lublin, portal www.lublin2016.pl gdzie codziennie gromadzi informacje o wydarzeniach kulturalnych i społecznych. Homo Faber zajmuje się edukacją, ale nietypowo. Zamiast robić wykłady - kręci filmy, zamiast opowiadać o ważnych miejscach - buduje makietę. Albo tworzy z młodymi ludźmi zaangażoanymi w ich projekty historię alternatywną - co by było gdyby nie było wojny?

Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
Stowarzyszenie powstało w 1999 r. z potrzeby przeciwdziałania ksenofobicznym i antysemickim uprzedzeniom odżywającym w polskim życiu publicznym, zwłaszcza zaś przenikaniu tego typu treści do niektórych podręczników szkolnych. Programy i inicjatywy Otwartej Rzeczpospolitej to: Mowa nienawiści (monitoring prasy, pod kątem pojawiania się wypowiedzi antysemickich i ksenofobicznych ? raport z monitoringu znajduje się na stronach Stowarzyszenia. Jego książkowa wersja, zawierająca analizę Sergiusza Kowalskiego i Magdaleny Tulli została opublikowana w 2003); Szkoła otwartości ? analizowanie podręczników szkolnych do języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie pod kątem poszanowania różnic etnicznych, religijnych i światopoglądowych; Jeden kraj - wiele narodów ? warsztaty psychoedukacyjne. W dziale TEKSTY znajduje się wiele artykułów, recenzji, materiałów szkoleniowych


Polska Akcja Humanitarna Misją PAH jest uczynienie świata lepszym przez zmniejszanie cierpienia i niesienie wartości humanitarnych. PAH pomaga ludziom w sytuacjach kryzysowych w jak najszybszym uzyskaniu samodzielności i przyjęciu odpowiedzialności za własną przyszłość, kształtuje postawy humanitarne i tworzy nowoczesną kulturę pomocy. Naczelną zasadą PAH jest efektywne działanie z poszanowaniem godności człowieka. Celem nadrzędnym wszystkich działań jest objęcie pomocą jak największej liczby krajów oraz zaangażowanie w niesienie pomocy jak największej liczbie ludzi. PAH zajmuje się także edukacją humanitarną. We współpracy z nauczycielami PAH uczy dzieci i młodzież otwartości na drugiego człowieka i kształtuje gotowość do niesienia pomocy. Chce, aby młodzi ludzie byli wolni od nietolerancji, ksenofobii, rasizmu i uprzedzeń. Przesłaniem w edukacji humanitarnej prowadzonej przez PAH jest ?konieczność niesienia pomocy bez względu na różnice takie jak narodowość, rasa, religia, stopień sprawności.? Na stronie PAHu znajduje się wiele materiałów dotyczących edukacji humanitarnej, o uchodźcach i prawach człowieka. Są wskazówki na temat prowadzenia zajęć, scenariusze lekcji, kontakty do trenerów-wolontariuszy.
Uchodźcy do szkoły
Na stronie projektu realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną pt.?Uchodźcy do szkoły!" prezentowany jest szereg informacji związanych z edukacją dzieci uchodźców w polskich szkołach: o uchodźstwie, prawie oświatowym, edukacji międzykulturowej, najczęstszych problemach, dobrych praktykach i szkoleniach.

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej
PSEP działa na rzecz promowania i wzmacniania państwa prawa poprzez edukację prawną; urzeczywistniania idei praw człowieka; przestrzegania równości prawnej kobiet i dzieci, dbania o interesy prawne więźniów, bezdomnych i innych mniejszości; upowszechniania wśród obywateli wiedzy prawnej przydatnej na co dzień z zakresu prawa polskiego i międzynarodowego. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: prowadzenie kliniki ?Prawo na co dzień? na Uniwersytecie Warszawskim oraz czterech innych uniwersytetach w Polsce (w Krakowie, Białymstoku, Rzeszowie i Szczecinie); prowadzenie projektów edukacyjnych, skierowanych do różnych grup społecznych - dla nauczycieli szkół średnich, funkcjonariuszy służby więziennej, policjantów, bezdomnych, bezrobotnych i in. Są one oparte na najlepszych wzorcach i doświadczeniach ekspertów krajowych i zagranicznych; działanie na rzecz reform wymiaru sprawiedliwości i polityki karnej. PSEP organizuje i współorganizuje konferencje. Prowadzi również działalność wydawniczą. Na stronie PSEPu zamieszczone są elektroniczne wersje niektórych publikacji, a także wskazówki dotyczące prowadzenia szkoleń z prawa.

Pracownia Wielokulturowa
Celem pracowni jest stworzenie przestrzeni do refleksji i dyskusji na tematy związane z wielokulturowością i edukacją wielokulturową. Pracownia jest nową inicjatywą, otwartą na współpracę z różnymi środowiskami, w szczególności dąży do połączenia teorii z praktyką. Planowane jest realizowanie tych założeń głównie poprzez badania, warsztaty, seminaria, projekty, szkolenia. Na stronie znajduje się wiele tekstów poświęconych wielokulturowości, m.in. rozprawa doktorska pt.: Edukacja wielokulturowa w Polsce w perspektywie antropologii.

Program dla Tolerancji "To co wspólne/to co różne"
Program dla Tolerancji - "To, co wspólne / to, co rożne" jest realizowany przez Fundację Batorego w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę". Program powstał po to, by wspierać działania przyczyniające się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych oraz do "rozbrajania" uprzedzeń i stereotypów. W ramach programu organizacje pozarządowe mogą starać się o granty na realizację przedsięwzięć mających na celu przypominanie i odkrywanie korzeni wielonarodowej Polski i ochronę wspólnego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza dziedzictwa polskich Żydów. Program jest zaplanowany na lata 2006-2008, obejmuje 3 edycje otwartego konkursu grantowego.

Stowarzyszenie Jeden Świat
Stowarzyszenie "Jeden Świat" jest organizacją pozarządową, której misją jest promowanie idei pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację. Jeden Świat realizuje m.in. program edukacyjny "Różni - Równi", w ramach którego organizowane są lekcje w szkołach oraz kampanie tematyczne. Program "Różni - Równi" jest prowadzony od 1996 roku przez wolontariuszy Stowarzyszenia. Jest on poświęcony prawom człowieka, uchodźcom i mniejszościom narodowym. Na potrzeby Programu opracowano scenariusze lekcji i materiały edukacyjne nt. uchodźców przeznaczone dla uczniów i nauczycieli, których przykłady można znaleźć na stronach Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Kampania Przeciwko Homofobii KPH specjalizuje się w organizacji dużych akcji edukacyjnych i społecznych - prezentujących osoby homoseksualne w pozytywnym świetle. Stowarzyszenie zrealizowalo m.in. takie projekty z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej jak "Sztafeta dla równości", na który składały się głównie szkolenia antydyskryminacyjne, ?Świat naprawiać, czyli jak uczyć o różnorodności? - warsztaty dla studentów i studentek pedagogiki na terenie województw pomorskiego i podkarpackiego oraz projekt "Berlin - Yogyakarta", którego celem jest przypomnienie historii prześladowań gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transgenderowych przez nazistów podczas ich panowania w Europie oraz podkreślenie, że prawa człowieka są niezbywalną własnością wszystkich ludzi, również osób nieheteroseksualnych. W ramach projektu prezentowana jest wystawa, zorganizowano seminarium, wydano "Zasady Yogyakarty", międzynarodowe standardy stosowania praw człowieka w odniesieniu do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej. KPH (przy wsparciu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stowarzyszenia ?Otwarta Rzeczpospolita? i Grupy Wirydarz) prowadzi portal MultiKulti (http://multikulti.org.pl/).

Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA Stwoarzyszenie powstało w 1999 w Poznaniu ale jego założycielki działały jako grupa nieformalna już od 1997 roku. Cele Konsoli to, między innymi, działanie na rzecz praw kobiet jako praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, status społeczny, niepełnosprawność i inne, przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewczynek, propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym, propagowanie myśli feministycznej i wiedzy z zakresu gender studies. Konsola zajmuje się m.in. organizowaniem seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań, grup wsparcia, szkoleń, wydawaniem publikacji.

Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Stowarzyszenie zajmuje się m.in. propagowaniem informacji na temat praw lesbijek i gejów w środowisku osób homo- i biseksualnych a także organizowaniem warsztatów / szkoleń dla osób, które pracują z młodzieżą w celu propagowania wiedzy na temat osób LGBT. Zrealizowało 2 projekty edukacyjno ? informacyjne, dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji.W ramach działań z zakesu edukacji antydyskryminacyjnej stowarzyszenie prowadzi między innymi projekt "Zywa biblioteka" (www.zywabiblioteka.org.pl). Żywa Biblioteka to projekt, w czasie którego udostępnia się lokalnej społeczności ?żywy? księgozbiór ? osoby ze środowisk i grup, które obarczone są stereotypami i na co dzień spotykają się z dyskryminacją.Wydarzenie jest zorganizowane w konwencji biblioteki ? są ?książki? (czyli przedstawiciele i przedstawicielki grup dyskryminowanych), są czytelnicy (czyli goście ? osoby, które bibliotekę odwiedzają), są także bibliotekarze ? gospodarze, którzy czuwają nad przebiegiem wydarzenia i ?wypożyczają? książki.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego PRO HUMANUM
Działalność Stowarzyszenia PRO HUMANUM jest nastawiona na zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji różnych grup społecznych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Stowarzyszenie wydaje pismo RUBIKON

Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
Ruch Sprawiedliwego Handlu (Fairtrade), działający od niemal 50 lat na Zachodzie, powoli zapuszcza korzenie w Polsce. Pionierem tej działalności jest gdańskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu "Trzeci Świat i My". Sprawiedliwy Handel (SH) jest formą pomocy rozwojowej dla marginalizowanych przez globalizację drobnych rolników i rzemieślników z krajów Trzeciego Świata, która daje im możliwość utrzymania się nie dzięki dobroczynności, ale z własnej pracy i sprzedaży wytworzonych przez siebie produtków. Podstawą tej działalności jest zasada, iż człowiek jest ważniejszy od zysku. Na stronie znajdują się informacje, raporty oraz materiały edukacyjne na temat sprawiedliwego handlu.

Stowarzyszenie "W stronę dziewcząt"
Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz równości w edukacji, wzmocnienia i uwłasnowolnienia dziewcząt. Twórczynie stowarzyszenia wychodzą z założenia, że wykorzenienie stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji z programów, podręczników i działań pedagogicznych położy fundamenty pod edukację dobrą i skuteczną tak dla chłopców jak i dla dziewcząt.

Tolerancyjni. To się dzieje.
Ideą akcji ?Tolerancyjni. To się dzieje!? jest pokazanie, jak wiele prowadzi się dziś działań, które budują postawy otwartości wobec ?innych?, rozbrajają zakorzenione w nas uprzedzenia i mierzą się z trudną historią.?Tolerancyjni. To się dzieje!? to także podsumowanie dwóch programów prowadzonych przez Fundację im. Stefana Batorego. Program DLA TOLERANCJI ?To, co wspólne / To, co różne? - w ciągu czterech lat zostało wspartych finansowo 77 projektów edukacyjnych i kulturalnych. Program ?MEMORIA. Wolontariat dla europejskiego dziedzictwa kulturowego? zainicjowała niemiecka Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ). Efektem realizacji programu będzie również publikacja, w której znajdą Państwo: najważniejsze wnioski płynące z realizacji programu: wyniki ewaluacji projektu oraz przegląd metod pracy z pamięcią. Michał Bilewicz, z perspektywy psychologa społecznego, proponuje krytyczną rewizję wielu przyjmowanych "na wiarę" założeń "edukowania do tolerancji". O sztuce i artystach, którzy w ostatnich latach angażują się w mówienie o traumach przeszłości, pisze krytyk sztuki, Dorota Jarecka. Joanna Tokarska-Bakir opisała strategię eufemizmu, stosowaną przy pisaniu o Zagładzie i to, co dzieje się, gdy historyczne tabu zostaje podważone Po książce prowadzą też "słowa klucze": krótkie, osobiste wypowiedzi zaproszonych przez nas autorów. Książka to jednak przede wszystkim portrety ośmiu niezwykłych liderów projektów prowadzonych w ramach programu DLA TOLERANCJI. Organizatorami wydarzenia "Tolerancyjni. To się dzieje" sa Fundacja Batorego oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"przy wsparciu niemieckiej Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ) oraz Fundacji Forda.

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej Kontakt: Stowarzyszenie powstało w 2009 roku (zebranie założycielskiej odbyło się w marcu, rejestracja w KRS - w październiku). Zrzesza osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną. Misiją TEA jest rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej aby każda osoba współtworzyła świat wolny od dyskryminacji i przemocy. TEA działa na rzecz wysokiej jakości edukacji antydyskryminacyjnej, integracji osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną na rzecz równości i różnorodności oraz podniesienia poziomu wiedzy nt. edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz równości i różnorodności.

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej
Celem statutowym Towarzystwa Interwencji Kryzysowej jest niesienie pomocy ludziom w sytuacjach kryzysowych oraz przywracanie im zdolności i umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych. Z inicjatywy Towarzystwa powstał pierwszy w Polsce Ośrodek Interwencji Kryzysowej. TIK opracował program podyplomowych studiów z zakresu interwencji kryzysowej oraz doprowadził do uruchomienia tych studiów w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. TIK stale uczestniczy w działaniach na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, upełnomocnienia społeczności znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i dyskryminowanych (np. dotkniętych powodzią, uchodźców, Romów), angażuje się w działania na rzecz respektowania praw mniejszości. Zapewnia stale informację, rzecznictwo, pomoc prawną i psychologiczną ofiarom przestępstw i dyskryminacji, prowadzi szkolenia w tym zakresie i wspomaga lokalne społeczności w budowaniu systemów pomocy dla ofiar przestępstw i dyskryminacji. Wolontariusze TIK prowadzą zajęcia w szkołach średnich dotyczące zagadnienia tolerancji. Strona internetowa: bardzo bogate w materiały są działy: ?Projekty? (informacje i raporty z projektów zrealizowanych i bieżących np. ?Sojusznicy?, ?Against Hate Crimes ? Przeciwko Zbrodniom nienawiści?, ?To nasza sprawa?, ?Wędrówki w poszukiwaniu równości płci?) i ?Biblioteczka? ? znaleźć tu można niezbędne informacje na temat tego gdzie i jak składać skargi na dyskryminujące, nierówne traktowanie (Przewodnik antydyskryminacyjny), informacje na temat tego czym są zbrodnie nienawiści, scenariusze warsztatów dotyczących homofobii, informacje o treningach gender, standardach pomocy dla ofiar przestępstw, interwencji kryzysowej i wiele innych. Bardzo dużo jest także materiałów i informacji o kobietach romskich i ich sytuacji w Polsce i za granicą.

WIRTUALNY SZTETL

Wirtualny Sztetl opisuje historię polskich Żydów, która w dużej mierze toczyła się w miasteczkach (jid. sztetl). Na portalu znajdą się informacje o historii, ale i o współczesności, o małych miejscowościach, ale i o dużych miastach. Portal obejmie współczesną, ale i przedwojenną Polskę. Wersja angielska umożliwi korzystanie z Wirtualnego Sztetla rozsianym po całym świecie polskim Żydom i ich potomkom. Wirtualny Sztetl korzysta z doświadczeń projektów internetowych: izrael.badacz.org i Diapozytyw (Instytut Adama Mickiewicza), czerpie z wieloletniej współpracy Muzeum Historii Żydów Polskich z Żydowskim Instytutem Historycznym.
Projekt realizowany jest przez Muzeum Historii Żydów Polskich

Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia ? uczyć dla przyszłości W sekcji nauczycielskiej tej strony internetowej znajdą Państwo materiały edukacyjne poświęcone nauczaniu historii i kultury Żydów, jak również dotyczące szeroko rozumianej edukacji dla tolerancji, poszanowania odmienności, docenienia różnorodności oraz otwartości na inne kultury i wyznania. Zamieszczane będą tu także informacje na temat seminariów i szkoleń nauczycieli.


Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami

Czym są uprzedzenia i dyskryminacja

Jak uczyć bez uprzedzeń?

Jak prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne?

Prawo

Linki

Czytaj i oglądaj

Kalendarz praw człowieka

Aktualności

wersja do wydruku
wersja graficznaZasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich