NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI
BezUprzedzen.org


Niektóre organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji


Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Podstawową formą działalności AI jest prowadzenie kampanii. AI bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka, ale na tym jej praca się nie kończy. Członkowie AI podejmują praktyczne i skuteczne kroki w celu powstrzymania tych naruszeń. Amnesty zajmuje się także edukacją na temat praw człowieka, której celem jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw tolerancji. Na stronach AI znajdują się informacje na temat aktualnie prowadzonych działań i wydarzeń związanych z łamaniem praw człowieka na całym świecie. W dziale poświęconym edukacji można przeczytać o tym, jak zaangażować się edukację o prawach człowieka, o programach edukacyjnych Amnesty i in.

AMNESTY INTERNATIONAL - LGBT
podstrona polskiej Amnesty International poświęcona działaniom AI na rzecz praw lesbijek, gejów, osób bi- i transseksualnych. Znajdują się tutaj informacje na temat akcji przeciwko łamaniu praw człowieka osób LGBT, podejmowanych przez AI w Polsce i na całym świecie.

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR), Przedstawicielstwo w Warszawie
. Na stronie znajduje się mnóstwo informacji na temat sytuacji uchodźców - w tym elektroniczne wersje aktów prawnych, artykułów, pisma "Z obcej ziemi", scenariusze lekcji na temat uchodźców, kontakty do instytucji i organizacji zajmujących się pomocą uchodźcom.

Centrum Edukacji Obywatelskiej Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest pozarządową instytucją oświatową działającą od 1994 roku. CEO upowszechnia wiedzę obywatelską, praktyczne umiejętności oraz postawy niezbędne do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Centrum prowadzi też niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli, zarejestrowaną przez Ministra Edukacji Narodowej. CEO prowadzi także działalność wydawniczą (część publikacji jest bezpłatna).

Centrum Poradnictwa Obywatelskiego dla Ofiar Dyskryminacji ze Względu na Pochodzenie Etniczne lub Narodowość
. Od 1 czerwca 2006 roku przy Ośrodku Praw Człowieka UJ rozpoczęło działalność Centrum Poradnictwa Obywatelskiego dla Ofiar Dyskryminacji ze Względu na Pochodzenie Etniczne lub Narodowość. Jest to projekt realizowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który ma za zadanie udzielanie poradnictwa w zakresie informacji o prawach i sposobie ich dochodzenia osób, które stały się ofiarami dyskryminacji ze względu na swoje pochodzenie etniczne lub narodowość. Ośrodek Praw Człowieka UJ w ramach projektu współpracuje z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców w Polsce, a także z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej. Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego adres: al. Z. Krasińskiego 18/3, Kraków tel.: 012 427-24-80, faks: 012 427-24-80 e-mail: ;

DZIEŃ MILCZENIA
Strona internetowa poświęcona akcji Dzień Milczenia. Dzień Milczenia jest dniem, w którym wszyscy ci, którzy wspierają działania antydyskryminacyjne, składają śluby milczenia przez 3 godziny, by uznać i zaprotestować przeciwko prześladowaniom, uprzedzeniom i dyskryminacji, które w efekcie skazują osoby należące do wszelkich mniejszości na milczenie.

Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej
  Rada Europy ogłosiła rok 2005 Europejskim Rokiem Edukacji Obywatelskiej. Zamiarem Rady Europy jest zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji, zarówno formalnej jak i nieformalnej, dla wspierania aktywnego obywatelstwa i demokracji. Na stronie znajduje się trochę dokumentów i artykułów dotyczących edukacji obywatelskiej.

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Federacja powstała w 1991 r. jako porozumienie pięciu organizacji. Realizuje swoją misję poprzez: inicjowanie i wspieranie działań na rzecz prawa kobiet do świadomego macierzyństwa, sporządzanie raportów na temat zdrowia i praw reprodukcyjnych kobiet, monitorowanie stanu przestrzegania praw reprodukcyjnych kobiet, lobbing na rzecz przywrócenia prawa kobiet do legalnej aborcji, kampanie w mediach, publikowanie biuletynów, broszur, ulotek itp. Federacja prowadzi także działalność poradniczą.

Forum Dialogu Między Narodami.
Fundacja Forum Dialogu między Narodami powstała w 1998 roku. Celem fundacji jest upowszechnianie tolerancji i kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie, współtworzyły historię, tradycję i kulturę Polski. Fundacja zajmuje się edukacją na rzecz porozumienia, organizowaniem warsztatów, spotkań i wymian młodzieżowych itd.

Forum 50+. Seniorzy XXI wieku Forum 50+ Jest nieformalnym, otwartym związkiem organizacji, które łączy wspólna misja - poprawa jakości życia ludzi starszych w Polsce. Forum jest otwarte na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami w kraju i zagranicą, którym bliskie są nasze cele. FORUM 50+ reprezentuje interesy osób starszych w Komitecie Doradczym przy Departamencie ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Fundacja AUTONOMIA
jest organizacją zajmującą się przede wszystkim działalnością edukacyjną i społeczną zmierzającą do: powstrzymania nietolerancji, dyskryminacji i przemocy (m.in. poprzez upowszechnianie metody WenDo), eliminowania stereotypów; wzmacniania i wspierania emancypacji osób należących do grup marginalizowanych i wykluczanych; upowszechniania idei praw człowieka i równości płci; rozwoju demokracji oraz świadomości i aktywności obywatelskiej; współpracy między jednostkami i grupami. Prowadzi warsztaty, treningi, spotkania. Wydaje materiały edukacyjne, książki i materiały informacyjne. Fundacja prowadzi stronę bezuprzedzen.org ? bazę informacji o edukacji antydyskryminacyjnej i genderowej.

Fundacja Centrum Praw Kobiet
 Centrum Praw Kobiet - jest organizacją, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. Centrum Praw Kobiet stara się łączyć w codziennej działalności różne formy aktywności. Z jednej strony udziela pomocy prawnej i psychologicznej indywidualnym kobietom ofiarom przemocy i dyskryminacji, z drugiej zaś stara się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie. Istotną rolę w działalności Centrum odgrywają również szeroko rozumiane działania edukacyjne. Centrum Praw Kobiet posiada oddziały w kilku miastach Polski m.in. w Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Warce.

Fundacja Kobieca eFKa
http://www.efka.org.pl/ Fundacja Kobieca eFKa powstała w marcu 1991 roku. Jest organizacją feministyczną. Statutowe cele eFKi to wspieranie solidarności i samodzielności kobiet, przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet i rozwój kultury kobiecej. Z funduszy uzyskanych od krajowych i zagranicznych fundacji eFKa realizuje projekty na rzecz kobiet. eFKa prowadzi Centrum Kobiet, Akademię Feministyczną, listę dyskusyjną Gender, organizuje konferencje, seminaria, szkolenia. Fundacja eFKa wydawała ?Pełnym Głosem? pierwsze po roku 1989 feministyczne pismo w Polsce, a obecnie wydaje ?Zadrę?. Na stronie Fundacji znajduje się mnóstwo artykułów z archiwalnych i często juz niedostępnych publikacji eFKi.

Fundacja Krzyżowa ? dla porozumienia europejskiego
http://www.krzyzowa.org.pl/CM/content.php/default/start Fundacja ?Krzyżowa? dla Porozumienia Europejskiego powstała w 1990 roku z inicjatywy Polaków, Niemców, Holendrów i Amerykanów współpracujących z wrocławskim Klubem Inteligencji Katolickiej. Powołano ją do życia jako platformę dla europejskiego dialogu. Pałac i były majątek są nowocześnie wyposażonym ośrodkiem, w którym spotyka się młodzież z całej Europy, odbywają się międzynarodowe konferencje m. in. poświęcone ruchowi oporu i opozycji antytotalitarnej oraz znaczeniu zjednoczonej Europy.

Fundacja OŚKa ? Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych
http://www.oska.org.pl Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych - OŚKa jest niedochodową, niezależną fundacją, która wspiera organizacje i inicjatywy kobiece, promuje uczestnictwo kobiet w życiu publicznym i społecznym oraz służy informacją i wiedzą wszystkim osobom zainteresowanym sytuacją kobiet i feminizmem w Polsce i na świecie. Zachowując niezależność i nie ingerując w działalność poszczególnych grup OŚKa służy informacją i pomocą, upowszechnia wiedzę na temat polityki równościowej, informuje o działaniach organizacji kobiecych i ich roli w społeczeństwie demokratycznym. Ośka wydaje publikacje, prowadzi portal internetowy, organizuje konferencje środowisk kobiecych, realizuje program treningowy i grantowy i in. Od kilku lat organizuje, we współpracy z warszawskimi Gender Studies Letnią Szkołę Feminizmu. Serwis internetowy zawiera informacje o działalności OŚKi, wydarzeniach ważnych dla kobiet w Polsce i na świecie oraz pełne wersje internetowe Kalendarium Wydarzeń i kwartalnika "OŚKa". W serwisie dowiesz się o akcjach i inicjatywach środowisk kobiecych, o tym, jak przedstawiane są kobiety w mediach i reklamie. Ponadto w serwisie informacje o nowościach w bibliotece OŚKi, przegląd prasy, teksty naukowe na temat kobiet, a także linki do kobiecych serwisów www w Polsce i na świecie. Na stronach OŚKi także serwis informacyjny Przedwyborczej Koalicji Kobiet. Oba wydawane są także w wersji angielskiej.

Fundacja Partners
http://www.fpp.org.pl Fundację Partners Polska tworzy zespół konsultantów/konsultantek i trenerów/trenerek umiejętności społecznych. Fundacja powstała w Polsce jako odpowiedź na potrzebę tworzącej się, młodej demokracji, co oddaje tłumaczenie nazwy: partnerzy dla demokratycznych przemian. Misją Partners?ów jest propagowanie kultury pokojowego rozwiązywania sporów; wspieranie demokratycznych procedur podejmowania decyzji; działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej; działalność społeczna, oświatowa, szkoleniowa i promocyjna związana z niezależnymi ruchami społecznymi. Fundacja prowadzi m.in. projekt ?Równość płci? - projekt edukacyjny skierowany do liderów i liderek organizacji pozarządowych, młodzieżówek partii politycznych, dziennikarzy lokalnych.

Fundacja Pogranicze
http://www.pogranicze.sejny.pl Fundacja Pogranicze powstała w maju 1990 roku. Działalność programowa Fundacji w całości poświęcona jest propagowaniu etosu pogranicza i budowaniu mostów pomiędzy ludźmi różnych religii, narodowości i kultur. Fundacja wydaje pismo kulturalne "Krasnogruda" i książki z zakresu literatury pięknej, publicystyki, historii, antropolgii. Organizuje międzynarodowe seminaria oraz prowadzi projekt ?Szkoła pogranicza". Szkoła odbywa się w cyklu rocznym. Projekt adresowany jest do ludzi różnych profesji (liderów organizacji pozarządowych, pedagogów, animatorów kultury, działaczy samorządowych i mniejszości narodowych, dziennikarzy, etnografów, historyków). Wszystkich ich łączy fakt adresowania własnych zainteresowań i działań w stronę społeczności pogranicza i zamiar realizacji - w ramach własnej profesji - przedsięwzięć na rzecz swojego regionu.

FUTURE
http://www.future.ngo.pl/ Strona informuje o interesujących wydarzeniach, inicjatywach, pomysłach, które mają na celu promowanie idei tolerancji, dialogu kultur, aktywnie przeciwstawiają się ksenofobii i rasizmowi. Na stronie znaleźć można przykłady działań, najnowsze wiadomości, galerię ? wszędzie można zgłosić własne propozycje, dodać informację, podzielić się swoimi opiniami. Punktem wyjścia do powstania Future stały się projekty realizowane w ramach DIALOGU DLA PRZYSZŁOŚCI - dwuletniego programu, którego celem było wspieranie organizacji i inicjatyw, które promują ideę dialogu polsko-żydowskiego, wielokulturowości, umożliwiają lepsze poznanie i zrozumienie, występują przeciw antysemityzmowi, a w szerszym rozumieniu przeciwstawiają się rasizmowi, nietolerancji, ksenofobii, wspierają otwarcie na różnorodność kulturową i religijną. Na stronie, w dziale nauka znajdują się także materiały edukacyjne i materiały (lub linki do nich), które mogą być pomocne nauczycielom i innym zainteresowanym osobom w nauczaniu o tolerancji, wielokulturowości i tym podobnych zagadnieniach.

Grupa Marhaba
http://www.marhaba.w.pl/ Grupa działaczy z Bliskiego Wschodu podróżuje po Europie od polowy października 2004 do kwietnia 2005. Informuje o ruchach społecznych, formujących się w opozycji wobec starych i nowych form opresji i dyskryminacji, od izraelskiej wojskowej okupacji do patriarchatu, od prześladowania mniejszości seksualnych do wojen o ropę.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
http://www.hfhrpol.waw.pl/ Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest jedną z najbardziej znanych i doświadczonych organizacji działających na rzecz praw człowieka w Polsce i Europie. Główne obszary działalności Fundacji Helsińskiej to: edukacja w zakresie praw człowieka (w Polsce i w krajach Europy Wschodniej), wspieranie działalności organizacji praw człowieka głównie w krajach WNP; monitoring tworzenia i egzekwowania prawa; działania prawne w interesie publicznym; bezpłatna pomoc prawna dla uchodźców i cudzoziemców; udzielanie pomocy prawnej w sprawach naruszeń praw i wolności człowieka przez organy władzy państwowej i in. Na stronie internatowej Fundacji w dziale PRAWO znajdują się informacje dotyczące krajowych i międzynarodowych dokumentów na temat ochrony praw człowieka oraz informacje prawne dla cudzoziemców. W dziale PUBLIKACJE zamieszczone zostały w wersji ?on-line? niektóre publikacje Fundacji Helsińskiej ? ekspertyzy, raporty, opinie i in.

JESTEM GEJEM, JESTEM LESBIJKĄ
http://www.homoseksualizm.pl strona internetowa towarzysząca projektowi Kampanii Przeciwko Homofobii pt. ?Jestem gejem, jestem lesbijką?. Zarówno sam projekt informacyjny, jak i strona zostały podzielone na 3 części, każda skierowana do innej grupy odbiorców/czyń: rodziców, nauczycieli/ek i studentów/ek. Co nauka mówi o homoseksualizmie? Co zrobić kiedy dowiadujesz się, że twoje dzicki jest lesbijką/gejem? Po co uczyć o homoseksualizmie? Jak uczyć w szkole o homoseksualizmie? Jak reagować, kiedy uczniowie są prześladowani ze względu na homoseksualizm? Co to znaczy comming-out? Na te i inne pytanie znajdziecie tu odpowiedź.

KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII http://www.kampania.org.pl Znajdziecie tu podstawowe informacje na temat tego czym jest homofobia, sytuacji prawnej i faktycznej gejów, lesbijek, osób transeksualnych i biseksualnych w Polsce i na świecie oraz odsyłacze do innych serwisów prowadzonych przez KPH : www.MojePrawa.info, www.homoseksualizm.pl, www.niechnaszobacza.art.pl, www.tolerancja.gej.net oraz na strony lokalnych oddziałów KPH. W dziale BIBLIOTEKA znajduje się spis zbiorów bibliotecznych warszawskiego biura Kampanii Przeciwko Homofobii (raporty, opracowania prawne, podręczniki do prowadzenia warsztatów na temat tolerancji, beletrystyka i in.). Książki i magazyny dostępne są po wcześniejszym kontakcie: Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce - strona projektu realizowanego przez KPH

KOBIETY ? KOBIETOM - PORTAL LESBIJSKI
http://kobiety-kobietom.com/ portal lesbijski. W działach BYĆ LESBIJKĄ I FEMINIZM znajduje się wiele tekstów i informacji na temat aktywizmu lesbijskiego i feministycznegoLegislacjon - interaktywny serwis internetowy aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych

Koalicja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością uruchomiła we wrześniu interaktywny serwis internetowy aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych - ?Legislacjon? (www.legislacjon.pl). Jest to wydarzenie bez precedensu w środowisku osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W ciągu pierwszego tygodnia portal odwiedziło ponad 3 tysiące osób!

MOJE PRAWA
http://www.mojeprawa.info Strona przeznaczona jest dla każdego, kto szuka informacji o regulacjach prawnych dotyczących osób homoseksualnych. Stronę tę tworzy zespół prawników związanych z Kampanią Przeciwko Homofobii. Jest ona częścią projektu pomocy prawnej prowadzonego przez Kampanię Przeciw Homofobii.

Mówiąca strona
http://www.ivo.pl/iwr/index.html Serwis mówiącej przeglądarki internetowej Intelligent Web Reader - Przeglądarka Intelligent Web Reader jest w tej chwili jedynym bezpłatnym narzędziem czytającym "mówiące" strony internetowe. Strony internetowe są tworzone tak aby były ciekawe medialnie i graficznie. Niestety mnogość tabel, obrazków i kolorów powoduje, że screenreadery często nie radzą sobie z odczytywaniem stron. Jedną z inicjatyw W3C jest WAI - Web Accessibility Initiative, która zdefiniowała zestaw zaleceń dla twórców serwisów internetowych. Stosowanie do zaleceń WAI podczas konstruowania stron pozwala odczytywać serwis poprzez screenreader. Około 99% stron internetowych jest niezgodnych z zaleceniami, mimo obowiązującego w niektórych krajach prawa obligującego instytucje państwowe do udostępniania stron internetowych niewidomym i niedowidzącym. Na stronie znajduje się także informacja o dotychczas uruchomionych ?mówiących stronach? i o tym jak sprawić by nasza strona była bardziej dostępna dla osób niedowidzących lub niewidzących.

Multikulti - portal o tolerancji i różnorodności
http://www.multikulti.org.pl Nowy portal poświęcony przeciwdziałaniu dyskryminacji, problematyce tolerancji i różnorodności. Portal będzie zajmować się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę i pochodzenie etniczne, religię i wyznanie oraz orientację seksualną. Portal MultiKulti jest przygotowywany przez Kampanię Przeciw Homofobii i powstaje przy wsparciu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stowarzyszenia ?Otwarta Rzeczpospolita? i Grupy Wirydarz. Portal jest częścią projektu realizowanego w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich i współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji.

NIC TAK SAMO
http://www.nic-tak-samo.uni.wroc.pl Strona Koła Naukowego Gender Studies NIC TAK SAMO działającego na Uniwersytecie Wrocławskim. Głównym celem koła jest prowadzenie i upowszechnianie w Polsce badań z zakresu gender studies, gay nad lesbian studeis oraz queer theory. Koło prowadzi własne badania naukowe, spotkania dyskusyjne, organizuje otwarte odczyty i projekcje filmów. Na stronie znajduje się też spis zbiorów bibliotecznych koła a także wiele tekstów dostępnych on-line.

NIE - nienawiści w internecie!
http://cyberhate.org.pl/ Celem akcji podejmowanych za pośrednictwem strony jest blokowanie stron szerzących faszyzm, nazizm, white power itp. Sposobem działania jest uwrażliwianie na to zagadnienie administratorów/właścicieli portali, na których znajdują się owe strony, tak aby uniemożliwiali dalszą publikację takich treści. Na stronie znajduje się lista serwisów, które udało się zablokować dzięki działalności cyberhate.org.pl.

Niepełnosprawność
http://www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/index.php Strona poświęcona prawom osób niepełnosprawnych, w systemie ochrony praw człowieka, która powstała na podstawie materiałów ONZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji

Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
http://www.otwarta.org/index.html Stowarzyszenie powstało w 1999 r. z potrzeby przeciwdziałania ksenofobicznym i antysemickim uprzedzeniom odżywającym w polskim życiu publicznym, zwłaszcza zaś przenikaniu tego typu treści do niektórych podręczników szkolnych. Programy i inicjatywy Otwartej Rzeczpospolitej to: Mowa nienawiści (monitoring prasy, pod kątem pojawiania się wypowiedzi antysemickich i ksenofobicznych ? raport z monitoringu znajduje się na stronach Stowarzyszenia. Jego książkowa wersja, zawierająca analizę Sergiusza Kowalskiego i Magdaleny Tulli została opublikowana w 2003); Szkoła otwartości ? analizowanie podręczników szkolnych do języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie pod kątem poszanowania różnic etnicznych, religijnych i światopoglądowych; Jeden kraj - wiele narodów ? warsztaty psychoedukacyjne. W dziale TEKSTY znajduje się wiele artykułów, recenzji, materiałów szkoleniowych

Polska Akcja Humanitarna http://www.pah.org.pl Misją PAH jest uczynienie świata lepszym przez zmniejszanie cierpienia i niesienie wartości humanitarnych. PAH pomaga ludziom w sytuacjach kryzysowych w jak najszybszym uzyskaniu samodzielności i przyjęciu odpowiedzialności za własną przyszłość, kształtuje postawy humanitarne i tworzy nowoczesną kulturę pomocy. Naczelną zasadą PAH jest efektywne działanie z poszanowaniem godności człowieka. Celem nadrzędnym wszystkich działań jest objęcie pomocą jak największej liczby krajów oraz zaangażowanie w niesienie pomocy jak największej liczbie ludzi. PAH zajmuje się także edukacją humanitarną. We współpracy z nauczycielami PAH uczy dzieci i młodzież otwartości na drugiego człowieka i kształtuje gotowość do niesienia pomocy. Chce, aby młodzi ludzie byli wolni od nietolerancji, ksenofobii, rasizmu i uprzedzeń. Przesłaniem w edukacji humanitarnej prowadzonej przez PAH jest ?konieczność niesienia pomocy bez względu na różnice takie jak narodowość, rasa, religia, stopień sprawności.? Na stronie PAHu znajduje się wiele materiałów dotyczących edukacji humanitarnej, o uchodźcach i prawach człowieka. Są wskazówki na temat prowadzenia zajęć, scenariusze lekcji, kontakty do trenerów-wolontariuszy.

Polskie Forum Migracyjne
Polskie Forum Migracyjne działa na rzecz poszanowania praw cudzoziemców w Polsce. Dązy do tego, aby Polska była krajem, w którym ludzie różnych ras, religii i kultur dążą do porozumienia i współdziałania. Krajem, w którym prawa ludzi są przestrzegane, a wszyscy traktowani są z szacunkiem niezależnie od pochodzenia. Polskie Forum Migracyjne podejmuje inicjatywy przede wszystkim związane z promowaniem wiedzy i szerzeniem informacji. Mówimy cudzoziemcom o Polsce i Polakach. Mówimy Polakom o cudzoziemcach.

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej
http://www.psep.pl/ PSEP działa na rzecz promowania i wzmacniania państwa prawa poprzez edukację prawną; urzeczywistniania idei praw człowieka; przestrzegania równości prawnej kobiet i dzieci, dbania o interesy prawne więźniów, bezdomnych i innych mniejszości; upowszechniania wśród obywateli wiedzy prawnej przydatnej na co dzień z zakresu prawa polskiego i międzynarodowego. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: prowadzenie kliniki ?Prawo na co dzień? na Uniwersytecie Warszawskim oraz czterech innych uniwersytetach w Polsce (w Krakowie, Białymstoku, Rzeszowie i Szczecinie); prowadzenie projektów edukacyjnych, skierowanych do różnych grup społecznych - dla nauczycieli szkół średnich, funkcjonariuszy służby więziennej, policjantów, bezdomnych, bezrobotnych i in. Są one oparte na najlepszych wzorcach i doświadczeniach ekspertów krajowych i zagranicznych; działanie na rzecz reform wymiaru sprawiedliwości i polityki karnej. PSEP organizuje i współorganizuje konferencje. Prowadzi również działalność wydawniczą. Na stronie PSEPu zamieszczone są elektroniczne wersje niektórych publikacji, a także wskazówki dotyczące prowadzenia szkoleń z prawa.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
http://www.psouu.org.pl/ PSOUU działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspiera ich rodziny.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki prawa antydyskryminacyjnego, upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz aktywne działanie na rzecz zwalczania dyskryminacji.Stowarzyszenie zostało powołane 9 grudnia 2006 r. Członkami stowarzyszenia są prawnicy ? adwokaci, radcowie prawni, prawnicy organizacji pozarządowych, których zainteresowania skupiają się wokół zagadnienia ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, promowania zasady równego traktowania w szczególności bez względu na płeć, wiek, rasę i pochodzenie etniczne, orientację seksualną, religię i przekonania i niepełnosprawność.

Polski Związek Głuchych
http://www.pzg.org.pl/default.asp Strona z informacjami na temat sytuacji osób głuchych, możliwości uzyskania pomocy, informacji. Na stronie zamieszczone są niektóre artykuły z pisma ?Świat ciszy?

Polski Związek Niewidomych
http://pzn.org.pl/serwis/index.php Serwis internetowy Polskiego Związku Niewidomych. Zamieszczone w nim informacje mogą być pomocne wszystkim niewidomym, słabowidzącym, rodzicom dzieci z dysfunkcjami wzroku, nauczycielom i wszystkim, którzy są zainteresowani sprawami niewidomych. W dziale ?Rehabilitacja? znajdują się krótkie artykuły m.in. na temat stereotypowych i dyskryminujących poglądów na temat osób niedowidzących i niewidzących, potrzeby wyrównywania szans osób niewidomych i niedowidzących.

POROZUMIENIE LESBIJEK
http://porozumienie.lesbijek.org/ Porozumienie Lesbijek (LBT) powstało pod koniec 2004 roku. Łączy organizacje i grupy nieformalne oraz osoby niezrzeszone, działające na rzecz środowiska LGBT. Skrót LBT oznacza lesbijki, biseksualistki i osoby transseksualne. Główne cele to: dążenie do prawnej i rzeczywistej równości, bez względu na płeć, tożsamość/orientację seksualną oraz wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, status społeczno-ekonomiczny i wyznanie; przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy ze względu na płeć i tożsamość/orientację seksualną; wzmocnienie obecności i widzialności lesbijek, biseksualistek i osób transseksualnych w życiu społeczno-politycznym; budowanie świadomości i wrażliwości feministycznej w środowisku LGBT; działania na rzecz integracji i współpracy LBT oraz działaczek ruchu feministycznego; zaznaczenie obecności LBT w ruchu feministycznym i LGBT.

Portal GŁUSI.PL
http://www.glusi.pl/index.html Portal internetowy z informacjami dotyczącymi sytuacji osób głuchych, ich praw i dyskryminacji (m.in. treści ulotek przeciwko dyskryminacji), organizacji głuchych, szkołach, edukacji. Są informacje o języku migowym (m.in. gdzie i kiedy można się języka nauczyć) i fonogestach. Język migowy http://www.glusi.pl/jezyk_migowy/kursy.html Informacje na temat tego gdzie i jak uczyć się języka migowego m.in. o Letniej Szkole Języka Migowego


Portal NIEPELNOSPRAWNI.INFO http://www.niepelnosprawni.info Portal dla osób niepełnosprawnych to największy w kraju portal tematyczny stworzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji specjalnie dla osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia dostępu do informacji. Zawiera wiele niezbędnych informacji dotyczących życia codziennego osób niepełnosprawnych, takich jak poradniki i bazy adresowe, porady prawne, socjalne, informacje sportowe i kulturalne pogrupowane w 23 działach tematycznych. Portal jest także codziennym serwisem informacyjnym o wydarzeniach w Polsce i na świecie, istotnych z punktu widzenia osób niepełnosprawnych. Na stronie znajdują się także ramowe scenariusze zajęć dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt.: Razem w naszej szkole.

Portal ROWNOSC.INFO
Portal "rownosc.info" powstał w 2011 r. w ramach realizacji projektu Fundacji Fundusz Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.Portal jest miejscem, w którym gromadzone są zbiory w postaci publikacji, czasopism, dobrych praktyk dotyczące działań antydyskrymiancyjnych oraz szeroko rozumianej tematyki równościowej.

Przewodnik internetowy: Edukacja na rzecz tolerancji
http://tolerance.research.uj.edu.pl/ Strona zawiera mnóstwo odnośników do serwisów internetowych polskich i zagranicznych poświęconych przede wszystkim: wielokulturowości, antysemityzmowi, holocaustowi, rasizmowi, wolności religii i wyznania, prawom człowieka, mniejszościom etnicznym.

Serwis rownosc.ngo.pl
http://rownosc.ngo.pl/labeo Serwis rownosc.ngo.pl gromadzi informacje dotyczące: standardów prawnych dotyczących równych szans i równego traktowania wszystkich obywateli, równego statusu kobiet i mężczyzn, działań organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, kampanii społecznych poświęconych równemu traktowaniu, funduszy na realizację projektów równościowych. Obecnie znajduje się w nim wiele informacji z projektu ?Równanie na równość?, którego celem było zwrócenie uwagi na problem równości płci w trzecim sektorze, i szerzej - w życiu publicznym, dostarczenie informacji na temat polityki równościowej Unii Europejskiej i Rady Europy, a także zainicjowanie debaty wśród organizacji, Czytelników i Czytelniczek portalu. Powstał w wyniku współpracy Fundacji Partners i Stowarzyszenie KLON/JAWOR.

Serwis senior.info.pl
http://www.senior.info.pl Strona internetowa www.senior.info.pl powstała w ramach projektu "STOP dyskryminacji osób starszych" realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Strona zawiera m.in. informacje, materiały, artykuły i raporty dotyczące dyskryminacji ze względu do wiek (obszary dyskryminacji, przykłady dyskryminacji w różnych dziedzinach życia, informacje o prawie zakazującym dyskryminacji i in.) Znaleźć na niej można także linki do stron poświęconych tej tematyce. Poprzez stronę można także zgłosić przypadek dyskryminacji.


Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji powstało w kwietniu 2010 w Poznaniu. Jest ono kontynuacją idei, która przyświecała organizatorom Dni Równości i Tolerancji działającym jako grupa nieformalna od roku 2004. Członkowie i członkinie Komitetu Organizacyjnego Dni Równości postanowili powołać do życia Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji aby efektywniej działać na rzecz równosci i tolerancji.Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Celem Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP) są działaniana rzecz osób dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją poprzez: udzielanie im niezbędnej pomocy, w tym prawnej i społecznej. Prowadzi poradnictwo prawne oraz dążym do reprezentowania klientów przed organami państwowymi. Prowadzi też aktywności, które mają na celu wprowadzenie zmian systemowych w prawie i polityce społecznej, np. poprzez udział w konferencjach, konsultację aktów prawnych, komentowanie przepisów prawa, sporządzanie ekspertyz i opinii. Prowadzi także działalność informacyjną i badawczą. W chwili obecnej działania SIP skupione są szczególnie na pomocy uchodźcom i osobom ubiegającym się o ten status; więźniom i byłym więźniom. Pomaga także dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej poprzez promocję rozwoju systemu rodzinnej opieki zastępczej. Działa również na rzecz propagowania idei sprawiedliwości naprawczej.

Stowarzyszenie Jeden Świat
http://www.jedenswiat.org.pl Stowarzyszenie "Jeden Świat" jest organizacją pozarządową, której misją jest promowanie idei pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację. Jeden Świat realizuje m.in. program edukacyjny "Różni - Równi", w ramach którego organizowane są lekcje w szkołach oraz kampanie tematyczne. Program "Różni - Równi" jest prowadzony od 1996 roku przez wolontariuszy Stowarzyszenia. Jest on poświęcony prawom człowieka, uchodźcom i mniejszościom narodowym. Na potrzeby Programu opracowano scenariusze lekcji i materiały edukacyjne nt. uchodźców przeznaczone dla uczniów i nauczycieli, których przykłady można znaleźć na stronach Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA
http://www.konsola.org.pl Stowarzyszenie powstało w 1999 w Poznaniu ale jego założycielki działały jako grupa nieformalna już od 1997 roku. Cele Konsoli to, między innymi, działanie na rzecz praw kobiet jako praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, status społeczny, niepełnosprawność i inne, przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewczynek, propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym, propagowanie myśli feministycznej i wiedzy z zakresu gender studies. Konsola zajmuje się m.in. organizowaniem seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań, grup wsparcia, szkoleń, wydawaniem publikacji. Konsola dla Kobiet 50+ Nawiązując do obchodzonego 1 października Międzynarodowego Dnia Osób Starszych Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA zainicjowało dwie akcje, których celem jest z jednej strony zwrócenie uwagi na sytuację kobiet po 50+, na dyskryminację i trudności z którymi się spotykają, a jednocześnie stworzenie przestrzeni (realnej i wirtualnej) w której będzie moglo dochodzić do wymiany diświadczeń, integracji, planowania wspólnego działania. W związku z tym Konsola utworzyła na swojej stronie internetowej dział poświęcony sytuacji kobiet po pięćdziesiątce (Kobieta 50+). W dziale poruszane są różnorodne kwestie dotyczące życia i problemów kobiet dojrzałych. Są na niej zamieszczone teksty, prace i listy kobiet 50+! Konsola zachęca wszystkie kobiety do współtworzenia tego działu! Wysyłajcie swoje propozycje na adres:

Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych
http://www.onepl.org.pl/index.html Stowarzyszenie chce działaniami objąć sferę zarówno "PRYWATNĄ" jak i "PUBLICZNĄ" egzystencji kobiet niepełnosprawnych. Wśród celów Stowarzyszenia są m.in. działania zmierzające do tworzenia GODNYCH WARUNKÓW do funkcjonowania kobiet niepełnosprawnych - w tym celu niezbędna jest AKTYWIZACJA ZAWODOWA kobiet, która daje niezależność bytową. W związku z tym Stowarzyszenie planuje SZKOLENIA, rozpoznanie rynku pracy pod kątem możliwości dla kobiet niepełnosprawnych, wydawanie broszur informacyjnych. Chce wspierać DZIAŁANIA NAUKOWE i ARTYSTYCZNE kobiet niepełnosprawnych i promować ich innowacyjną działalność m.in. poprzez społeczną promocję, organizowanie konferencji, wystaw czy też występów.

Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce
http://free.ngo.pl/kobietyromskie/x/index.html Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce powstało w roku 2000, opierając się na doświadczeniach i zamierzeniach kobiet romskich działających w Stowarzyszeniu Romów w Polsce, które w latach 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 organizowały pomoc humanitarną dla rodzin romskich oraz integracyjne obozy dla dzieci romskich. Stowarzyszenie prowadzi też nowe formy działalności - organizuje spotkania upamiętniające zagładę Romów, Dni Kultury Romskiej, spotkania związane z niektórymi aspektami kultury romskiej. Ważną formą aktywności Stowarzyszenia jest monitorowanie naruszeń praw Romów (we współpracy z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej). Na stronie znaleźć można informacje o działalności kobiet romskich w Parlamencie Europejskim, raporty na temat sytuacji Romów i Romek oraz wiele linków do stron dotyczących Romów, a w szczególności sytuacji kobiet romskich.

STOWARZYSZENIE LAMBDA
http://www.lambdawarszawa.org/index.php Na stronie znajdują się odsyłacze do lokalnych organizacji LAMBDA, dużo informacji o oddziale warszawskim i prowadzonej przez niego działalności z zakresu poradnictwa psychologicznego i prawnego, organizowania grup wsparcia i grup zainteresowań. W dziale PUBLIKACJE? wszystkie raporty na temat sytuacji gejów i lesbijek w Polsce opracowane przez Lambde. W dziale LINKI bogaty zestaw odnośników do stron innych organizacji i grup.

Stowarzyszenie na rzecz Praw Samotnych Rodziców http://free.ngo.pl/samodzielne-matki/ Celem Stowarzyszenia są działania na rzecz poprawy sytuacji osób samotnie wychowujących dzieci poprzez aktywne przeciwstawianie się regulacjom prawnym i praktykom dyskryminacyjnym instytucji państwowych prowadzących do postępującego zubożenia i marginalizacji osób, które samotnie wychowują dzieci.

Stowarzyszenie NEUTRUM i serwis Racjonalista.pl
http://www.neutrum.racjonalista.pl/ Stowarzyszenie "Neutrum" działa na rzecz państwa gwarantującego: państwo wolne od nakazów religijnych i ideologicznych; rozdział kościoła od państwa; świecki charakter instytucji państwowych i szkół publicznych; równość wszystkich obywateli bez względu na wyznawaną religię bądź światopogląd; wolność myśli, sumienia i wyznania; swobodę działania oraz niezależność od państwa kościołów i związków wyznaniowych; samofinansowanie się kościołów i związków wyznaniowych lub ustanowienie podatku kościelnego płaconego przez wiernych. ?Racjonalista? to największy polski serwis religi

oznawczy i wirtualny organ Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo "Neutrum". STOWARZYSZENIE NIGDY WIĘCEJ http://free.ngo.pl/nw/ Na stronie możecie m.in. obejrzeć internetową wersję pisma ?Nigdy Więcej?, dowiedzieć się o działalności Stowarzyszenia, w tym o akcjach: ?Wykopmy rasizm ze stadionów? i ?Muzyka przeciwko rasizmowi?. Znajdziecie tu też linki do stron o podobnej tematyce. W dziale PRZEPISY PRAWA informacje o prawie krajowym i międzynarodowym dotyczącym przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii, nazizmowi, instytucjach stojących na straży prawa antydyskryminacyjnego i orzeczenia w sprawach o szerzenie faszyzmu. Na stronach Stowarzyszenia publikowana jest także ?Brunatna księga? czyli katalog stanowiący dokumentację incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów. Po wpisaniu w wyszukiwarkę na stronie hasła ?niebezpieczne słówka? znajdziecie definicje najczęściej używanych pojęć w działalności antyrasistowskiej.

Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć
http://www.niecassociation.org/ Stowarzyszenie zostało założone przez absolwentów i studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w poprzednich latach uczestniczyli w pracach Ośrodka Praw Człowieka UJ oraz Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ (Sekcji Praw Człowieka). Do celów statutowych Stowarzyszenia należy świadczenie pomocy prawnej osobom ubogim lub bezradnym w sensie prawnym i społecznym. Na strnie znajduje się wiele informacji na temat projektów realizowanych przez Stowarzyszenie (w tym dotyczących praw człowieka, przeciwdziałania handlowi ludźmi i in.). W dziale linki - mnóstwo odnośników głównie do stron organizacji i instytucji związanych ochrona praw człowieka, szczególnie - z pomocą uchodźcom.


Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji http://www.integracja.org Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundacja Polska Bez Barier to organizacje pozarządowe założone z inicjatywy twórcy magazynu "Integracja", Piotra Pawłowskiego. Za główny cel Stowarzyszenie stawia sobie realizowanie w Polsce idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych jako normalności we wszystkich aspektach i relacjach życia społecznego. W tym celu prowadzi kampanie informacyjne oraz edukacyjne, wydaje największe w kraju pismo dla osób niepełnosprawnych, książki, przewodniki i broszury, tworzy programy radiowe i telewizyjne, organizuje konferencje, spotkania oraz wystawy.

Stowarzyszenie Romów w Krakowie
http://free.ngo.pl/stowrom/index.html Na stronie informacje o działalności Stowarzyszenia: edukacyjnej, kulturalnej, związanej z udzielaniem pomocy prawnej dla Romów i z przeciwdziałaniem dyskryminacji wobec Romów. W dziale ?więcej o Romach? znajduje się bibliografia na temat Romów.

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW-Polska
http://www.neww.org.pl/ Stowarzyszenie prowadzi międzynarodowe i regionalne projekty, organizuje spotkania i konferencje wspomagające udział kobiet w życiu społecznym i politycznym, prowadzi programy stypendialne dla prawniczek, których celem jest stworzenie sieci specjalistek działających na rzecz kobiet w krajach Europy środkowej i Wschodniej oraz krajów byłego Związku Radzieckiego (CEE/NIS), prowadzi program grantowy Książka i Czasopismo mający na celu rozpowszechnianie literatury na temat ruchów kobiecych, organizuje szkolenia dla kobiet, udziela bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej, wydaje publikacje na temat kobiecego zdrowia, kobiet i ekonomii, przemocy wobec kobiet.

Stowarzyszenie "W stronę Dziewcząt"
http://www.wstronedziewczat.home.pl/index.php powstało po to, by uczynić zadość potrzebom dziewcząt. Chce, aby szczególne, właściwe tylko dziewczętom problemy wieku dorastania zostały przez dorosłych dostrzeżone i zrozumiane. Pragnie wspierać dziewczęta, w trudnym dla nich momencie, i dać im wiedzę i umiejętności potrzebne do przeciwstawienia się ekonomicznym i społecznym nierównościom, na jakie natykają się kobiety. Stowarzyszenie W stronę dziewcząt powstało po to, aby:iInformować opinię publiczną o szczególnych, właściwych dziewczętom problemach i potrzebach wieku dorastania; Umacniać dziewczęta, dostarczając im wiedzę i umiejętności potrzebne przy budowaniu życiowych kompetencji; Pokazywać rodzicom jak budować dobre relacje z córkami; Promować szkołę przyjazną dziewczętom oraz praktykującą równouprawnienie; Pokazywać korzyści wynikające dla wszystkich z uwłasnowolnienia dziewcząt; Jednoczyć osoby i instytucje gotowe działać na rzecz dziewcząt.

Stowarzyszenie Znaczny Stopień Integracji
od 2005 roku prowadzi działalnoś szkoleniową mającą na celu doskonalenie kompetencji i umiejęyności pracy z osobami z niepełnosprawnością. Realizuje kursy, szkolenia i warsztaty dostosowane do  potrzeb kadry pracujacej z określoną grupą osób.

Śląska Strefa Gender
http://www.gender.pl/ Portal internetowy poświęcony równości kobiet i mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem działań i idei związanych z tą tematyką na Śląsku. Celem portalu jest utworzenie platformy wymiany informacji, pomysłów, dobrych praktyk związanych z działalnością organizacji kobiecych, grup genderowych oraz organizacji i instytucji działających dla kobiet na Górnym Śląsku. Utworzenie i popularyzacja portalu "Śląska Strefa Gender" ma pozwolić na zintegrowanie środowisk kobiecych w regionie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, a także inicjować rozmaite wydarzenia kształtujące tożsamość Górnego Śląska. Zespół redakcyjny portalu tworzą kobiety, które od kilku lat działają na rzecz polepszenia sytuacji kobiet, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, popularyzacji sztuki kobiet oraz zwiększenia świadomości społeczności lokalnej w zakresie zwalczania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji związanych z płcią.

Tolerancja.pl
http://www.tolerancja.pl/ Strona prowadzona przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej ZNAK. Strona jest związana z dwoma projektami realizowanymi w latach wcześniejszych. Projekt "Mosty na Wschód" nawiązuje do programu ?Mosty Tolerancji?, realizowanego przez Fundację ZNAK, Konsulat Generalny USA w Krakowie i Stowarzyszenie Willa Decjusza w latach 2001-2002. Na stronie znajdują się informacje o tolerancji, wielokulturowości, Ukrainie, Islamie i inne.

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Kontakt:
Stowarzyszenie powstało w 2009 roku (zebranie założycielskiej odbyło się w marcu, rejestracja w KRS - w październiku). Zrzesza osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną. Misiją TEA jest rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej aby każda osoba współtworzyła świat wolny od dyskryminacji i przemocy. TEA działa na rzecz wysokiej jakości edukacji antydyskryminacyjnej, integracji osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną na rzecz równości i różnorodności oraz podniesienia poziomu wiedzy nt. edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz równości i różnorodności.

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej
http://free.ngo.pl/crisisintervention/ Celem statutowym Towarzystwa Interwencji Kryzysowej jest niesienie pomocy ludziom w sytuacjach kryzysowych oraz przywracanie im zdolności i umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych. Z inicjatywy Towarzystwa powstał pierwszy w Polsce Ośrodek Interwencji Kryzysowej. TIK opracował program podyplomowych studiów z zakresu interwencji kryzysowej oraz doprowadził do uruchomienia tych studiów w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. TIK stale uczestniczy w działaniach na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, upełnomocnienia społeczności znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i dyskryminowanych (np. dotkniętych powodzią, uchodźców, Romów), angażuje się w działania na rzecz respektowania praw mniejszości. Zapewnia stale informację, rzecznictwo, pomoc prawną i psychologiczną ofiarom przestępstw i dyskryminacji, prowadzi szkolenia w tym zakresie i wspomaga lokalne społeczności w budowaniu systemów pomocy dla ofiar przestępstw i dyskryminacji. Wolontariusze TIK prowadzą zajęcia w szkołach średnich dotyczące zagadnienia tolerancji. Strona internetowa: bardzo bogate w materiały są działy: ?Projekty? (informacje i raporty z projektów zrealizowanych i bieżących np. ?Sojusznicy?, ?Against Hate Crimes ? Przeciwko Zbrodniom nienawiści?, ?To nasza sprawa?, ?Wędrówki w poszukiwaniu równości płci?) i ?Biblioteczka? ? znaleźć tu można niezbędne informacje na temat tego gdzie i jak składać skargi na dyskryminujące, nierówne traktowanie (Przewodnik antydyskryminacyjny), informacje na temat tego czym są zbrodnie nienawiści, scenariusze warsztatów dotyczących homofobii, informacje o treningach gender, standardach pomocy dla ofiar przestępstw, interwencji kryzysowej i wiele innych. Bardzo dużo jest także materiałów i informacji o kobietach romskich i ich sytuacji w Polsce i za granicą. Strona projektu Romskie koło życia - poświęconego sytuacji społeczności romskiej, w tym w szczególności kobiet romskich z obszarów wiejskich i małych miast. Istotnym elementem projektu jest włączenie perspektywy płci (gender) do problematyki wykluczenia i dyskryminacji Romów w Polsce. Projekt opiera się na dostrzeganiu wartości i różnorodności kultury romskiej i szczególnej roli kobiet romskich w rodzinach/rodach romskich.

WenDo ? Samoobrona i Asertywność dla Kobiet i Dziewcząt
http://www.wendo.org.pl Celami działania 16 trenerek WenDo w Polsce jest: przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewczynek, propagowanie i rozwijanie metody WenDo - samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewczynek, propagowanie idei feministycznych, wspieranie rozwoju kobiet, działanie na rzecz praw kobiet jako praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, status społeczny, niepełnosprawność i inne, działanie na rzecz zdrowia psychicznego i fizycznego.

WIRYDARZ
http://wirydarz.org/index.php Strona internetowa grupy działającej przeciwko antysemityzmowi i ksenofobii. Grupa jest nieliczna, złożona głównie ze studentów. Działa przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Stowarzyszeniu "Otwarta Rzeczpospolita". Do tej pory "Wirydarz" zajmował się głównie kulturą żydowską i walką z antysemityzmem, ale grupa nie chce skupiać się jedynie na sprawach żydowskich. Chce przeciwdziałać ksenofobii we wszelkich jej przejawach. W dziale LINKI wiele odnośników do stron poświęconych historii i kulturze Żydów w Polsce.

Za różnorodnością ? przeciw dyskryminacji
http://www.stop-discrimination.info/index.php?polnisch Witamy na stronie domowej Komisji Europejskiej poświeconej walce z dyskryminacją. Na stronie znajdują się podstawowe informacje dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji (głównie ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wiek) w Unii Europejskiej ? dyrektywy, działania, programy. W plikach PDF są też broszury wydane w trakcie trwania kampanii.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
http://www.czulent.pl/ Czulent to niezależne stowarzyszenie skupiające młodych krakowskich Żydów i Żydówki. Podstawą przynależności do Czulentu jest tożsamość żydowska - samoidentyfikacja z kulturą, tradycją, historią lub religią żydowską. W dziale ?linki? znajduje się mnóstwo odnośników do stron poświęconych głównie historii Żydów, holocaustowi, przeciwdziałaniu antysemityzmowi.


Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami

Czym są uprzedzenia i dyskryminacja

Jak uczyć bez uprzedzeń?

Jak prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne?

Prawo

Linki

Czytaj i oglądaj

Kalendarz praw człowieka

Aktualności

wersja do wydruku
wersja graficznaZasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich