NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI
BezUprzedzen.org


Wielka nieobecna - o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport.

Marta Abramowicz (red.), Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, 2011


Raport stanowi podsumowanie niemal rocznych badań zrealizowanych w ramach projektu ?Wielka nieobecna - o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce". Projekt został zainspirowany doświadczeniami członkiń i członków Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej z pracy w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej, zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Wskazywały one, że obecność tematyki antydyskryminacyjnej, równości i różnorodności w systemie edukacji formalnej jest niewielka, a treści przekazywane dzieciom podczas nauki w szkole często stanowią powielenie funkcjonujących stereotypów i uprzedzeń dotyczących różnych grup społecznych zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym. Jednocześnie dostępne analizy i badania systemu edukacji formalnej w Polsce wskazują na obecność w systemie edukacji formalnej wielu stereotypowych oraz wykluczających treści dotyczących grup mniejszościowych. ?Przekaz edukacyjny w Polsce zawiera silnie homogeniczny obraz społeczeństwa polskiego, w którym nie znajdują miejsca realnie istniejący, ale też realnie marginalizowani i wykluczani ?inni" - mniejszości etniczne, religijne, migranci/migrantki, uchodźcy/uchodźczynie, osoby z niepełnosprawnością, osoby nieheteroseksualne" .
Zostały szczegółowo zbadane zarówno elementy systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli/nauczycielek, jak i systemu kształcenia dzieci i młodzieży pod kątem tego, w jakim stopniu w obu tych systemach wyposaża się w kompetencje w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej dorosłych pracujących w systemie oraz osoby, dla których kształcenie jest obowiązkiem wynikającym z polskiego prawa.
Badanie treści podręcznikowych było istotne także ze względu na fakt, że zgodnie z zaleceniami Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz Ministra Edukacji Narodowej rzeczoznawcy akceptujący podręczniki do użytku szkolnego powinni zwracać szczególną uwagę na ?konieczność analizy treści znajdujących się w podręcznikach pod kątem równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek, orientację seksualną, stan cywilny i rodzinny." Wyniki badania, przedstawione w raporcie wskazują jednak, że takie działania osób odpowiedzialnych za dopuszczenie podręczników mają charakter sporadyczny i nie stanowią istotnej kwestii podczas analizy i oceny proponowanych młodzieży treści.
Mając świadomość, że pewna grupa nauczycielek i nauczycieli w naszym kraju podejmuje kroki w celu wprowadzania treści antydyskryminacyjnych podczas prowadzonych przez siebie zajęć w szkołach, często korzystając z narzędzi proponowanych przez organizacje pozarządowe, w niniejszej publikacji zamieściliśmy także Przewodnik po narzędziach edukacji antydyskryminacyjnej, stanowiący zbiór informacji o projektach społecznych realizowanych na rzecz osób pracujących w systemie edukacji formalnej, a także publikacjach książkowych, elektronicznych czy filmowych, z których mogą czerpać zainteresowani nauczyciele i nauczycielki.
Z raportu będą mogą skorzystać także edukatorki/edukatorzy antydyskryminacyjni/e, osoby odpowiedzialne za organizację systemu i kształcenie nauczycielek/li (MEN, ośrodki kształcenia), osoby reprezentujące nauczycielskie związki zawodowe, samorządy uczniowskie i studenckie.

Raport "Wielka nieobecna - o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce", Marta Abramowicz (red.), Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, 2011

http://www.tea.org.pl


Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami

Czym są uprzedzenia i dyskryminacja

Jak uczyć bez uprzedzeń?

Jak prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne?

Prawo

Linki

Czytaj i oglądaj

Kalendarz praw człowieka

Aktualności

wersja do wydruku




wersja graficzna



Zasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich