NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI
BezUprzedzen.org


Płeć


Raporty w języku polskim


Eurostat: Jedna na pięć kobiet nie szuka pracy, połowa z nich ze względu na sytuację rodzinną
Według danych Eurostatu za rok 2009 jedna na pięć kobiet w wieku 25-54 lata nie jest zatrudniona i najczęściej nie poszukuje pracy - pozostaje bierna zawodowo. Winę za to ponoszą, w prawie 50% przypadków, zobowiązania wobec rodziny. W krajach skandynawskich i Słowenii obowiązki rodzinne nie pozwalają na powrót do pracy niewielkiej liczbie kobiet między 25 a 54 rokiem życia (1,4%-3,6%), gdy w Grecji i na Malcie problem dotyka dużej grupy pań (odp. 16,2% i aż 40,4%).

Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość. Raport z monitoringu ogłoszeń o pracę. Wnioski. Rekomendacje
, K.Kędziora, K.Śmiszek, M.Zima (red.), Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, 2009 Raport z analizy 60 tys. 727 ogłoszeń o pracę zamieszczonych w największych polskich gazetach oraz na portalach internetowych specjalizujących się w pośrednictwie pracy. W 24 tys. 628 ogłoszeniach stwierdzono nieprawidłowości, które mogły prowadzić do naruszenia prawa.Wśród ogłoszeń sformułowanych niezgodnie z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu aż 86 proc. stanowiły odnoszące się do kryterium płci.

RAPORT Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009
, J. Piotrowska, A. Grzybek (red.), Fundacja Feminoteka, Warszawa 2009 Raport przygotowany na Kongres Kobiet Polskich

Polityka równości płci. Polska 2007. Raport
Bożena Chołuj (red.), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Warszawa 2007 Raport prezentuje diagnozę 11 najważniejszych obszarów polskiej rzeczywistości społecznej pod kątem realizacji strategii gender mainstreaming, takich jak: makroekonomia i handel, rządy i uczestnictwo, praca, edukacja, zdrowie, ubóstwo, sprawiedliwość i prawa człowieka, nauka, badania i nowe technologie, środki masowego przekazu, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, polityka obronna.

Monitoring Równości Płci w Polsce
Strona została stworzona w Departamencie ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS. System Monitoringu powstał jako część Projektu: "Różne role, takie same szanse. Monitorowanie realizacji równości płci", dzięki środkom z EFS w ramach SPO RZL. Celem systemu jest dostarczenie wiarygodnego (wykorzystującego dane z badań naukowych i wskaźniki z GUS) obrazu sytuacji obu płci w Polsce - szczególnie w kontekście: dostępu do nauki i wykształcenia; sytuacji na rynku pracy; respektowania praw człowieka i praw obywatelskich; zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej; przejawów dyskryminacji ze względu na płeć; sytuacji rodzinnej: macierzyństwa/ojcostwa; możliwości samorealizacji .

Kobiety w Polsce
Raport Głównego Urzędu Statystycznego z 2007 roku. Zawiera informacje statystyczne dotyczące udziału i miejsca kobiet w życiu społeczno-gospdarczym kraju, z uwzględnieniem porównań międzynarodowych.

Raport kobiecych organizacji pozarządowych dla Komitetu ONZ ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet - 2007
16 stycznia 2007 rząd polski po raz pierwszy po 16letniej przerwie składał sprawozdanie z realizacji Konwencji ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW: Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women). Każdy rząd powinien składać sprawozdanie do Komitetu CEDAW raz na 4 lata. Polskie organizacje działające na rzecz praw kobiet, koordynowane przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, przygotowały raport alternatywny

IV i V sprawozdanie z wykonania CEDAW
Połączone IV i V Sprawozdanie okresowe Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z wykonania postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, obejmujące okres od 1 czerwca 1990 r. do 31 maja 1998 r. (przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 4 maja 2004 r.)

VI sprawozdanie z wykonania CEDAW
VI Sprawozdanie okresowe Rządu Rzeczpospolitej Polskiej z wykonania postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, obejmujące okres od 1 czerwca 1998 r. do 31 maja 2002 r. (przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 4 maja 2004 r.)

Uwagi końcowe Komitetu ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet: Polska 2007
PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE. SKUTKI USTAWY ANTYABORCYJNEJ. RAPORT - WRZESIEŃ 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Wandy Nowickiej Raport z przeprowadzonego przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny monitoringu przestrzegania praw reprodukcyjnych w Polsce powstał w ramach projektu realizowanego przez Federację, sfinansowanego przez Komisję Europejską, pt. Proactive monitoring of women's reproductive rights as a part of human rights in Poland. Raport w sposób kompleksowy przedstawia stan przestrzegania praw reprodukcyjnych w Polsce.

Przemoc w rodzinie a wymiar sprawiedliwości
Raport z badań przeprowadzonych przez Centrum Praw Kobiet w 2005 roku

Kobiety w Polsce 2003, Raport Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2003 Raport omawia następujące aspekty sytuacji kobiet w Polsce: działania państwa na rzecz awansu kobiet, edukację, sytuację kobiet w rodzinie, na rynku pracy, udział kobiet we władzy, kwestie przemocy wobec kobiet, kwestie zdrowia, praw prokreacyjnych oraz kobiet w mediach.

Kobiety w Polsce w latach 90. Raport Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2000 Raport zawiera informacje dotyczące położenia kobiet w różnych sferach życia: w dziedzinie oświaty, w rodzinie, na rynku pracy, w życiu publicznym, porusza kwestie przemocy wobec kobiet oraz praw prokreacyjnych.

Wpływ procesu prywatyzacji na położenie kobiet: kobiety polskie w gospodarce okresu transformacji. Raport z badań.
Raport z badań przeprowadzonych w latach 90tych. Centrum Praw Kobiet we współpracy z Women, Law and Development International z Waszyngtonu przystąpiło pod koniec 1998 roku do realizacji projektu dotyczącego wpływu procesu transformacji na sytuację kobiet w Polsce. Celem projektu było zbadanie zmian w położeniu kobiet - zwłaszcza na rynku pracy - po roku 1989.


Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami

Czym są uprzedzenia i dyskryminacja

Jak uczyć bez uprzedzeń?

Jak prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne?

Prawo

Linki

Czytaj i oglądaj

Kalendarz praw człowieka

Aktualności

wersja do wydruku
wersja graficznaZasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich