NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI
BezUprzedzen.org


Pochodzenie etniczne, narodowe, uchodźcy i cudzoziemcy


RAPORT O RASIZMIE NA STADIONACH POLSKICH I UKRAIŃSKICH
Raport o rasizmie w polskim i ukraińskim futbolu powstał staraniem Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej, powołanego przez Stowarzyszenie ?NIGDY WIĘCEJ' i sieć Futbol przeciwko Rasizmowi w Europie (FARE) przy wsparciu UEFA. Opisano w nim prawie 200 incydentów rasistowskich i ksenofobicznych, które miały miejsce w obu krajach w ciągu 18 miesięcy od września 2009 do marca 2011. Autorem przedmowy do raportu jest Piara Powar, dyrektor wykonawczy sieci FARE z siedzibą w Londynie. Stwierdza on: ?Duża liczba incydentów i fakt, że wiele z nich miało zorganizowany charakter, jest powodem do niepokoju'.Koordynatorem Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej jest dr Rafał Pankowski, współautorami raportu są Marcin Kornak i Paweł Klymenko. Raport został opracowany we współpracy z ukraińską organizacją Futbol przeciwko Uprzedzeniom.
Tekst raportu (w języku angielskim): http://www.farenet.org/resources/Hateful_monitoring_report.pdf


Przestrzeganie praw cudzoziemców umieszczonych w ośrodkach strzeżonych. Raport z monitoringu, Dawid Cegiełka, Aleksandra Chrzanowska, Witold Klaus, Katarzyna Wencel, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,  Analizy, Raporty, Ekspertyzy 2/2011

Bezdomność uchodźców w Polsce ? wyniki badania pilotażowego
, Kinga Wysieńska, Natalya Ryabińska, Fundacja Instytut Spraw Publicznych i UNHCR, Warszawa 2010.

Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce w latach 2008 - 2010,
Katarzyna Wencel, Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2010

Nguyen, Serhij, czy Piotr? Pilotażowe badanie audytowe dyskryminacji cudzoziemców w rekrutacji
, Kinga Wysieńska, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.

Przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców - orzecznictwo sądów polskich oraz organów międzynarodowych - 2010, Hubert Kozłowski, Katarzyna Sękowska - Kozłowska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2010
Niniejsza publikacja stanowi zestawienie orzecznictwa w sprawach dotyczących różnych aspektów przeciwdziałania dyskryminacji cudzoziemców. Celem publikacji było stworzenie zestawienia orzecznictwa, które może stanowić pomoc i źródło wiedzy dla cudzoziemców oraz działających na ich rzecz organizacji pozarządowych.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców, Aleksandra Wróblewska-Zgórzak, Stowarzyszenie VOX Humana, Warszawa 2010
Poradnik został przygotowany w ranach realizacji projektu ?Imigranci w polskiej szkole c.d" współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Budżet Państwa.


Ewaluacja funkcjonowania poradnictwa prawnego dla uchodźców - analiza prawna i praktyczna, Agnieszka Gutkowska, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010
Publikacja opracowana i wydana w ramach projektu "Prawnicy na rzecz Uchodźców IV", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa"


Rasizm w Polsce. Raport z badań wśród osób, które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie etniczne, rasowe lub narodowe, Agnieszka Mikulska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2010
Publikacja opracowana i wydana w ramach projektu ?Victims' survey and information on hate crimes in Poland".

Integracja i dyskryminacja ? Krajobraz 2009,
Łukasz Łotocki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009

Sprawozdanie z realizacji Krajowego programu przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji za lata 2004-2009.

7 maja 2010 roku Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie z realizacji programu. Sprawozdanie zostało sporządzone przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, koordynatora Krajowego Programu, na podstawie informacji przekazywanych przez instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Omówione też było na posiedzeniach Zespołu Monitorującego Program, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich instytucji wdrażających Program oraz organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka i przeciwdziałaniem rasizmowi i ksenofobii oraz związanej z tymi zjawiskami dyskryminacji. Dokument zawiera ocenę realizacji Krajowego Programu w latach 2004-2009, jego analizę, a także wnioski dotyczące założeń kontynuacji Programu.

Przestępstwa z nienawiści w Polsce na podstawie badań akt sądowych z lat 2007 - 2009
Stowarzyszenie przeciw Ksenofobii i Antysemityzmowi, 2009

Interwencje prawne i obywatelskie. 2008 - 2009.
W niniejszej publikacji zamieszczone są informacje o ważniejszych interwencjach Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita w latach 2008-2009. Dotyczyły one wydarzeń o charakterze ksenofobicznym, rasistowskim bądź wynikających z zaniedbania i braku refleksji nad wielokulturowym dziedzictwem danego regionu.

Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce. Diagnoza sytuacji, Witold Klaus, Katarzyna Wencel, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ARE Nr 7/2008 Raport nakreśla podstawowe przepisy prawne obowiązujące w Polsce z zakresie przeciwdziałania dyskryminacji z powodu rasy, narodowości i pochodzenia etnicznego, prezentuje konkretne sprawy, z jakimi cudzoziemcy zgłaszali się do biura porad prawnych, a następnie podejmuje próbę analizy i opisu zjawiska dyskryminacji cudzoziemców w Polsce.

Sytuacja przymusowych migrantek na polskim rynku pracy
, Aleksandra Chrzanowska, Katarzyna Gracz, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ARE Nr 3/2008 Raport, opierający się na studium przypadku Czecznki ubiegającej się o status uchodźcy w Polsce, analizuje problemy z jakimi stykają się cudzoziemki w podobnej sytuacji w Polsce, zawiera także sugestie i rekomendacje w celu poprawy obecnej sytuacji.

Potrzeby i zadania dla Polski w zakresie integracji obywateli państw trzecich
, Katarzyna Wencel, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ARE Nr 2/2008 Raport zarysowuje potrzeby i cele w zakresie polityki integracyjnej wobec obywateli państw trzecich, szeroko analizuje problem różnorodności tej grupy w Polsce, a także zawiera rekomendacje dla organów państwowych, odpowiedzialnych za integrację cudzoziemców.

Zapewnienie wsparcia i pomocy cudzoziemcom ? ofiarom handlu ludźmi w Polsce. Analiza, ocena i rekomendacje
, Małgorzata Pomarańska ? Bielecka, Marcin Wiśniewski, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ARE Nr 1/2008 Raport wskazuje na luki w polskim prawie powodujące wiele problemów, z jakimi mierzą się osoby będące ofiarami handlu ludźmi, a także powodujące utrudnienia w udzielaniu im pomocy i w integracji społecznej.

Monitorowanie treści rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie i publikacjach -część I.
, Aleksandra Gliszczyńska, Katarzyna Sękowska ? Kozłowska, Roman Wieruszewski, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, Poznań 2008

Monitorowanie treści rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie i publikacjach -część II .
, Aleksandra Gliszczyńska, Katarzyna Sękowska ? Kozłowska, Roman Wieruszewski, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, Poznań 2008 Raporty przygotowane na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prezentują wyniki monitoringu polskiej prasy pod kątem treści ksenofobicznych i rasistowskich w okresie listopad ? grudzień 2007 oraz październik ? grudzień 2008.

Ksenofobia i dyskryminacja na tle etnicznym w Polsce ? zarys sytuacji,
Agnieszka Mikulska ? Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, 2008 Publikacja przedstawia aktualną sytuację osób pochodzących z mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce na podstawie analizy danych dotyczących stosunku Polaków do osób z mniejszości, sytuacji na rynku pracy, doświadczania przemocy, stanu polskiego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego czy orzecznictw Sądu Najwyższego.

Funkcjonowanie imigrantek z Ukrainy na polskim rynku pracy ? sytuacja obecna i rekomendacje dla społeczeństwa przyjmującego , Weronika Kloc ? Nowak, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ARE Nr 9/2007 Raport przedstawia skalę i uwarunkowania imigracji kobiet z Ukrainy, prezentuje trzy typowe sytuacje imigrantek w Polsce ze względu na sytuację ekonomiczną: praca nielegalna, legalne zatrudnienie specjalistek oraz ograniczona aktywność zawodowa studentek oraz imigrantek osiedleńczych. Opracowanie zamykają rekomendacje dla polskich władz i instytucji pozarządowych.

Preintegracja i integracja Czeczenów w Polsce. Rzeczywistość i rekomendacje
, Anna Maciejko, Zuzanna Olszewska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ARE Nr 5/2007 Raport zajmuje się problemami integracji Czeczenów w Polsce przedstawionymi z punktu widzenia pracowników instytucji publicznych i organizacji zajmujących się tą problematyką, a następnie konfrontuje go z perspektywą imigrantów czy osób pochodzących z Czeczenii.

Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej
, Warszawa 2007

Realizacja obowiązku szkolnego przez małoletnich cudzoziemców, przebywających w ośrodkach dla uchodźców. Raport z monitoringu
, Agnieszka Jasiakiewicz, Witold Klaus ? Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ARE Nr 2/2006

Równość i brak dyskryminacji. Raport roczny 2005
, Wspólnoty Europejskie 2005 Raport stanowi podsumowanie działań podjętych w 2004 roku w państwach członkowskich i na szczeblu UE na rzecz zwalczania dyskryminacji. Raport został podzielony na dwie części. Pierwsza część zawiera zarys wymagań zawartych w dyrektywie o równości rasowej i dyrektywie o równości zatrudnienia oraz opis działań podejmowanych przez Komisję celem zapewnienia przestrzegania dyrektyw przez państwa członkowskie. Następnie omówiono nowe akty prawne oraz inne kroki wprowadzone przez państwa członkowskie z myślą o przestrzeganiu wymagań, a na koniec zaprezentowano kilka przykładów zastosowania przepisów w praktyce. Druga część raportu bada sytuację Romów w UE, którzy łącznie stanowią największą mniejszość etniczną w rozszerzonej UE. W części tej omówiono niektóre działania podejmowane przez UE w związku z powszechnym wykluczeniem i dyskryminacją społeczności Romów w Europie.

Trzeci raport dotyczący Polski
, Europejska Komicja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, Strasburg 2005 Raport analizuje stan działań, jakie Polska zobowiązana jest podjąć jako członek Rady Europy w zakresie przeciwdziałania rasizmowi i nietolerancji. Przedstawia problemy, na jakie napotykają polskie organy władzy próbując wprowadzać międzynarodowe dyrektywy, a także zawiera zalecenia dla polskich władz odnośnie dalszych działań.

Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (polityka państwa, regulacje prawne i nastawienia społeczne),
Sławomir Łodziński, Kancelaria Sejmu ? Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa, grudzień 2003 Raport analizuje wybrane problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce po roku 1989. Przedstawia regulacje prawne oraz działania podejmowane przez administrację państwową, a także opinie przedstawicieli mniejszości w tym zakresie.

Krajobraz dyskryminacji I. Projekt Xenophob. Ksenofobia w Europie. Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej
, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003

Krajobraz dyskryminacji II. Projekt Xenophob. Ksenofobia w Europie. Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej
, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003 Raporty w bardzo szerokim zakresie przyglądają się zjawisku dyskryminacji oraz tzw. podziałowi na ?swoich? i ?obcych? . Prezentuje różne perspektywy teoretyczne, regulacje prawne obowiązujące w Polsce dotyczące zarówno dyskryminacji, jak i imigrantów i cudzoziemców w ogóle, a także w szerokim zakresie analizuje aspekty praktyczne, czyli stosunek instytucji publicznych do problemu dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, rolę organizacji pozarządowych, Kościoła, sytuację na rynku pracy czy w systemie edukacji oraz stosunek społeczeństwa do cudzoziemców i imigrantów na podstawie badań naukowych.

Sprawozdania z realizacji przez Polskę Konwencji w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej
, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2000


Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami

Czym są uprzedzenia i dyskryminacja

Jak uczyć bez uprzedzeń?

Jak prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne?

Prawo

Linki

Czytaj i oglądaj

Kalendarz praw człowieka

Aktualności

wersja do wydruku
wersja graficznaZasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich